ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจสู้ กู้ O-NET
::ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซ์ http://210.246.188.154/father/ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV):::
ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจสู้ กู้ O-NET