ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ/ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2559-2562)
ติดต่อหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2558
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2558
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
รหัสสถานศึกษา
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ที่เกิดปี 2546 2552 2554 2555

นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2559
เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 กับ
มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 4
เอกสารการจัดทำคู่มือประชาชนตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
(แบบ 7127)
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
คำขอมีบัตรประจำตัว
หนังสือมอบอำนาจ
ทำเนียบโทรศัพทสำนักงาน/สถานศึกษา
ครูผู้ช่วย
ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 59 (1 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 59 (20 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 59 (2 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 59 (21 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 58 (39 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 58 (17 อัตรา)

เทปบันทึก "นายกพบเพื่อนครู"
ดาวโหลดเอกสาร
เทปบันทึก "รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ"

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติ ิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญE-NEWS ข่าวการศึกษาของ สพป.
หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประวัติผู้อำนวยการ
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัฒนธรรมองค์กร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2คลิ๊กข่าว!! ปีแห่งวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วารสารออนไลน์

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
obecmail ของ สพฐ.

UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) e-learning e-book สทร.สพฐ.
ศูนย์รวมสื่อ Pli  Obec หลักสูตร 51
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ห้องเรียนทันข่าว
มุมศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยภาษาทอง โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล

คู่มือจัดทำระบบ

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th