กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2557
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557
ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2557
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2557
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
รหัสสถานศึกษา


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ทบทวนการใช้งานลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบ E-office สำหรับสารบรรณโรงเรียน


นโยบาย 5 วาระแห่ง สพป.ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2558

::ด้วยนายเฉลิม อุ่นทอง บิดาของนางสาวอรัญญา อุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้ถึงแก่กรรม โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.30 น. และกำหนดประชุมเพลิง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ **เจ้าภาพต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเอง**:

ข่าวสารการศึกษา ของ สพป. []


เครือข่ายข่าวสารการศึกษา e-network [
]หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 
ประวัติผู้อำนวยการ
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online

UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) e-learning e-book สทร.สพฐ.
ศูนย์รวมสื่อ Pli  Obec หลักสูตร 51
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ห้องเรียนทันข่าว
มุมศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยภาษาทอง โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th