ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


ดำเนินการให้ความสำคัญกับนักเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งยังไม่น่าพอใจเป็นพิเศษ เช่น นักเรียนกลุ่มที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 หรือนักเรียนที่มีผลการจัดอันดับ PR ที่ระดับ 50ลงมา หรือนักเรียนกลุ่มหลังห้อง ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาคุรภาพเท่าเทียมเด็กกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้วยกิจกรรมต่ง ๆ มีเวทีแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเข้าค่ายวิชาการ เพื่อการสร้างความยอมรับความสามารถในตนเอง เพื่อน ครู อาจารย์ และครอบครัว ด้วยทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาก็จะจัดให้มีเวทีแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใต้ชื่อดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th