การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จะใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ E.S.A 42 Model หรือตัวช่วย 4 สมอง 2 เงื่อนไข

สมองที่ 1 เขตคุณภาพการศึกษา ดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตย่อย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประสานราชการ ประสานทรัพยากร การประสานและช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกำหนดให้มีรองผู้อำนวยการเขต และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบแต่ละเขตคุณภาพ

สมองที่ 2 โรงเรียนต้นแบบ ครูต้นแบบ ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกและค้นหาโรงเรียนต้นแบบ และครูต้นแบบแต่ละประเภทและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ยกระดับการศึกษาให้เท่าเทียมกัน

สมองที่ 3 ชมรมวิชาการ จัดให้มีชมรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนเป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานชมรม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

สมองที่ 4 เครือข่ายการนิเทศ ดำเนินการสร้างเครือข่ายการนิเทศจากครูต้นแบบหรือครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียน และเขตคุณภาพต่างๆ โดยให้เป็นผู้นิเทศร่วม ใช้รูปแบบการนิเทศอย่างหลากหลาย เน้นวิธีการ walk in คือให้ผู้ถูกนิเทศเข้ามารับการนิเทศในโรงเรียนของผู้นิเทศเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่ 1 E.S.O. 2000 เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการร่วมกับโรงเรียนจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัด เขตคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันนำไปใช้ และร่วมกันรับผิดชอบ โดยใช้ระบบรับรองคุณภาพการศึกษา E.S.O. 2000 หรือระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน

เงื่อนไขที่ 2 M.S.O. 2000 มีหลักการและวิธีการเช่นเดียวกับ E.S.O. 2000 แต่เป็นการร่วมกันจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรม โดยใช้ระบบรับรองมาตรฐานคุณธรรม M.S.O. 2000 หรือระบบมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th