หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
13/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2560  
11/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 5 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
5/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2560
การเงิน