หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
21/10/57
สพป.จะโอนเงินตกเบิกเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน
92 ราย [รายชื่อ] ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
การเงิน
14/10/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2557
การเงิน
8/10/57
สพป.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมูให้กับผู้ทดรองจ่าย ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
การเงิน
1/10/57
สพฐ.ยกเลิกหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยให้ใช้หนังสือ สพฐ. ที่
ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 27 กันยายน 2557
การเงิน