หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 58] , [ปี 57] , [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
20/9/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 7 8 14 และ 19 กันยายน 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
19/9/59
[ประกาศ] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 : ข้อมูล ณ 19 กันยายน 2559
การเงิน
7/9/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด]**แจ้งโรงเรียนบรรหารวิทยา , บ้านเขาไม้แก้ว , บ้านหินเทิน**
การเงิน
7/9/59
แก้ไขขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรฯ [รายละเอียด]
การเงิน
7/9/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 7 กันยายน 2559
การเงิน
7/9/59
[รายชื่อ] โรงเรียนให้เข้ามาติดต่อและนำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไปแก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จ : ข้อมูล 5 กันยายน 2559
การเงิน
6/9/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด] **รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ STEM Education**
การเงิน
6/9/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จะงดจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (ONE STOP SERVICE) ตั้งแตวันที่ 20-30 กันยายน 2559 และจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
การเงิน
5/9/59
ขอแจ้งหนังสือเวียนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อทราบและปฏิบัติ [รายละเอียด]
การเงิน
2/9/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด]
การเงิน
1/9/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25 29 และ 31 สิงหาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
29/8/59
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2559 [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559**
การเงิน
29/8/59
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 (30%) [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559**
การเงิน
24/8/59
แจ้งการสมัครเป็นสมาชิก ก.บ.ข. [รายละเอียด]
การเงิน
24/8/59
การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [รายละเอียด]
การเงิน
22/8/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน ข้อมูล ณ 22 สิงหาคม 2559 :
การเงิน
19/8/59
[ประกาศ] เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่เบิกจากสพป.ปราจีนบุรี เขต 2
การเงิน
19/8/59
รายชื่อ] โรงเรียนต่อไปนี้ให้มารับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข/เพิ่มเอกสาร (งานพัสดุ/เบิกจ่าย) : ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2559
การเงิน
18/8/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25 27 กรกฎาคม และ 4 8 16 สิงหาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
4/8/59
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Promt Pay)" [รายละเอียด]
การเงิน
27/7/59
[รายชื่อ] ให้โรงเรียนที่มีดังนี้ ติดต่อขอรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข/เพิ่มเอกสาร (งานพัสดุ/เบิกจ่าย) : ข้อมูล ณ 27 ก.ค.59
การเงิน
22/7/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2559
การเงิน
22/7/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จะดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (ONE STOP SERVICE) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป (เฉพาะวันอังคาร)
การเงิน
21/7/59
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา [รายละเอียด]
การเงิน
21/7/59
ประเภทและอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [รายละเอียด]
การเงิน
21/7/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 9 13 17 22 27 มิถุนายน และวันที่ 6 8 15 กรกฎาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
6/7/59
ขอให้โรงเรียนนำสมุดเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน . เงินอาหารกลางวัน) ไปปรับสมุด เพื่อเบิกเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และส่งให้สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
การเงิน
27/6/59
การเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือน [รายละเอียด]
การเงิน
19/5/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2559
การเงิน
12/5/58
แจ้งอนุมัติเงินงวด ในการจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) [หนังสือ]**เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายให้ สพป. ภายในเดือนกรกฎาคม 2559**
การเงิน
4/5/59
ให้กรอกข้อมูลการจัดทำระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ขอให้ส่งไฟล์ excel ภายใน 13 พฤษภาคม 2559 [หนังสือ , แบบกรอกข้อมูล(Excel)]
การเงิน
22/4/59
สลิปเงินเดือนเมษายนของพนักงานราชการและลูกจ้างฯ จะไม่สามารถจัดพิมพ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ในขณะนี้ ท่านใดต้องการสลิปเงินเดือนประจำเดือนเมษายน ให้ติดต่อรับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยตรง
การเงิน
22/4/59
แจ้งเบิกจ่ายเงินเดือนได้ตามปกติ สำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการก่อนประถม, พนักงานราชการประถม, บุคลากร สพป.ปจ.2, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง 27 และครูอัตราจ้าง 30
การเงิน
22/4/59
แจ้งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนเดือนเมษายน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิทย์–คณิต, ครูธุรการโรงเรียน, นักการภารโรง42 และครูวิกฤต เนื่องจาก สพฐ.ยังไม่จัดสรรงบประมาณให้
การเงิน
22/4/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน ข้อมูล ณ 21 เมษายน 2559 :
การเงิน
1/4/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จะดำเนินการจัด ซื้อวัสดุที่ใช้ในภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 97 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน [รายการ]
การเงิน
1/4/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 21 22 23 29 และ 31 มีนาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
28/3/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร : ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2559
การเงิน
14/3/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 4 7 9 มีนาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
3/3/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับเอกสาร กบข. ให้มารับได้ที่กลุ่มบริหาร
งานการเงินฯ
การเงิน
25/2/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
24/2/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร : ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การเงิน
19/2/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 4 และ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
17/2/59
การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ [รายละเอียด]
การเงิน
5/2/59
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2559 (จำนวน54คน) [รายชื่อ] ส่งแบบ สรจ.1 , สรจ.3 และ
หลักฐานอื่น
**ขอให้ส่งที่กลุ่มฯ ภายใน 11 มีนาคม 2559
การเงิน
4/2/59
การจัดซื้อครุภัณฑ์ [รายละเอียด]
การเงิน
3/2/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2559 , ให้ข้าราชการครูฯ ที่มี [รายชื่อ] ดังนี้มารับหนังสือ
รับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (เพิ่มเติม) ได้ที่กลุ่มฯ
การเงิน
3/2/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2559
การเงิน
3/2/59
สพฐ.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%) [รายละเอียด] , ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%) [รายละเอียด] และ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558 [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559**
การเงิน
29/1/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
29/1/59
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รายละเอียด]
การเงิน
20/1/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่จะต้องนำใบเสร็จรับเงินมารับเช็ครายได้ค่าปรับ และ
เงินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค.59
การเงิน
19/1/59
[ประกาศ] รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
การเงิน
19/1/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้โอนให้กับเจ้าหนี้/ผู้ขาย ที่ทำสัญญากับโรงเรียน
[รายชื่อ] **ขอให้ติดตามใบเสร็จรับเงินแล้วนำส่งที่กลุ่มฯ **
การเงิน
15/1/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 11 ,14 มกราคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน
29/12/58
สพป.จะทำการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งบกระตุ้นฯ)
ให้กับเจ้าหนี้/ผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 [รายชื่อ]
**จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
28/12/58
สพป.ได้โอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
ให้กับเจ้าหนี้/ผู้รับจ้างแล้ว ครั้งที่ 2 : ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2558 [รายชื่อ] **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
23/12/58
สพป.ได้โอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
ให้กับเจ้าหนี้/ผู้รับจ้างแล้ว : ข้อมูล ณ 23 ธันวาคม 2558 [รายชื่อโรงเรียน] **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
23/12/58
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (งบลงทุน) [รายละเอียด]
การเงิน
22/12/58
สพป.ได้โอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
ให้กับเจ้าหนี้/ผู้รับจ้างแล้ว [รายชื่อโรงเรียน] **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
18/12/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2558
การเงิน
14/12/58
แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งเงิน [รายละเอียด]
การเงิน
4/12/58
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรก
นิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 [รายละเอียด] : รายชื่อผู้เข้าอบรม 10 โรงเรียน
การเงิน
26/11/58
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559 [รายละเอียด] : แจ้งชื่อผู้เข้ารับอบรม จำนวน 2 ท่าน ภายใน 30 พ.ย.58
การเงิน
25/11/58
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ "งบกระตุ้นเศรษฐกิจ " ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบเรียบร้อย ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายดังนี้ [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
การจัดส่งเอกสารการก่อหนี้ผูกพันรายการงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
(งบกลาง) : จำนวน 13 โรงเรียน [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิกสวัสดิการประกันหมู่
กองทุนเกษียณอายุราชการ [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)
แห่งประมวลรัษฎากร [รายละเอียด]
การเงิน
23/11/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.
2559 (อนุมัติเงินงวด) : รายการครุภัณฑ์ฯ [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
การเงิน
13/11/58
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2558 งบกลาง
(อนุมัติเงินงวด) [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]**จำนวน 112 โรง**
การเงิน
13/11/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.
2559 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด] **จำนวน 7 โรง**
การเงิน
13/11/58
สพฐ.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%) [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558**
การเงิน
13/11/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้โอนเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2558 ของครู อัตราจ้าง , ครูวิทย์คณิต , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรงในสังกัด เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
22/10/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2558
การเงิน
16/10/58
สพป.จะโอนเงินวิทยฐานะ (ตกเบิก) คำสั่งลงนามตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 พร้อมกับเงินเดือน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
15/10/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
6/10/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดให้บริการ ONE STOP SERVICE ปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การเงิน
28/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
24/9/58
[ประกาศ] เพิ่มเติมการจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 เท่านั้น
การเงิน
24/9/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2558
การเงิน
24/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
21/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
21/9/58
แนวทางการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ [รายละเอียด]
การเงิน