หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
8/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2560  
8/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ [รายละเอียด]  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
3/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข/เพิ่มเอกสาร รายการเครื่องตัดหญ้าและเครื่องปรับอากาศ : ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
3/2/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม , 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 [รายชื่อ]  
25/1/60
ขอให้กรอกฐานข้อมูลในการลดหย่อนภาษี [รายละเอียด]  
25/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2560  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 207 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 201 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
23/1/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 [รายชื่อ] | สรุปรายการโอนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ว่าจ้ืาง/ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 [รายละเอียด]  
20/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
13/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2560  
11/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 5 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
5/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2560
การเงิน