หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
19/12/57
ขอให้โรงเรียนส่งแบบ ลย.01 ของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อใช้หักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)แห่งประมวลรัษฎากร **ภายใน 30 ธันวาคม 2557 นี้**
การเงิน
11/12/57
สพป.โอนเงินเดือนครูวิทย์-คณิต เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 เข้าให้แล้ว วันที่ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
11/12/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
2/12/57
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ(2) แห่งประมวลรัษฎากร **ให้โรงเรียนส่งแบบ ล.ย.01 ภายใน 18 ธค.57 [โปรแกรมคำนวณภาษีฯ]
การเงิน
27/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
สพป.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557
(70%) [รายละเอียด] และรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) [รายละเอียด]ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
การเงิน
21/10/57
สพป.จะโอนเงินตกเบิกเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน
92 ราย [รายชื่อ] ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
การเงิน
14/10/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2557
การเงิน
8/10/57
สพป.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมูให้กับผู้ทดรองจ่าย ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
การเงิน
1/10/57
สพฐ.ยกเลิกหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยให้ใช้หนังสือ สพฐ. ที่
ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 27 กันยายน 2557
การเงิน