หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
25/11/59
การหักและนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย [รายละเอียด]
การเงิน
25/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 94 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 40 รายการ**
การเงิน
23/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 88 และ 89 [รายละเอียด] **รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 54 รายการ , รายการปรับปรุงบ้านพักครู 42 รายการ**
การเงิน
18/11/59
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 2 [รายละเอียด]**รายการสิ่งก่อสร้าง 20 รายการ**
การเงิน
18/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 80 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ**
การเงิน
16/11/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 พฤศจิกายน 2559
การเงิน
14/11/59
สพป.ได้โอนเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิกฤต ครูขาดแคลน , ครูธุรการฯ , นักการภารโรง(42) , นักการภารโรง(27) และบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ยาม,แม่บ้าน) ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 **แจ้งเพื่อทราบ**
การเงิน
11/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 64 และ 70 [รายละเอียด] **รายการก่อสร้าง 17 รายการ**
การเงิน
9/11/59
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%) [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559**
การเงิน
9/11/59
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [รายละเอียด]
การเงิน
3/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 53 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 26 รายการ**
การเงิน
3/11/59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 32 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ**
การเงิน
1/11/59
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online [รายละเอียด]
การเงิน
28/10/59
[ประกาศ] การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ครุภัณฑ์/ค่าปรับปรุงซ่อมแซม/ค่าก่อสร้าง
การเงิน
28/10/59
แนวทางการดำเนินการจัดจ้างปรับ [รายละเอียด]
การเงิน
25/10/59
แจ้งการเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งบุคลากร สพป.ปจ2 , ครูวิทย์-คณิต , นักการภารโรง 27 , นักการภารโรง 42 , ครูธุรการ , ครูวิกฤต และครูอัตราจ้าง 30) ในขณะนี้ สพป.รอแจ้งจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จึงทำให้เงินเดือนตุลาคม 2559 ยังไม่ออก สำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โอนเงินเข้าตามปกติ **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
20/10/59
แจ้งแนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2560 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3, 4, 6] **สำหรับสิ่งที่สงมาด้วย 5 ให้มารับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ **
การเงิน
17/10/59
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 ตุลาคม 2559
การเงิน
13/10/59
ขอแจ้งหนังสือเวียนให้โรงเรียนในสังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อทราบและปฏิบัติ [รายละเอียด]
การเงิน
11/10/59
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 28 30 กันยายน และ 6 ตุลาคม 2559 [รายชื่อ]
การเงิน