หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
24/3/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
23/3/58
แจ้งให้ทราบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสังกัด ท่านใดมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ส่ง [แบบ ลย.01] ที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภายใน 30 เม.ย.58
การเงิน
23/3/58
แจ้งให้ทราบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2558 ไม่เพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ (ประถม) และบุคลากรูวิทยาศาสร์ และคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ ให้รอการแจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 2) จาก สพฐ.
การเงิน
13/3/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
12/3/58
ประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณ
อายุประจำปี 2558 [รายชื่อ] ที่ยังไม่ส่งเอกสารแบบ สรจ.1 , สรจ.3 และ
หลักฐานอื่น **ขอให้ส่งที่กลุ่มฯ ภายใน 20 มีนาคม 2558
การเงิน
9/3/58
การโอนเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีหนี้ไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด] **ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ภายใน 16 มีนาคม 2558 นี้
การเงิน
3/3/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2558
การเงิน
25/2/58
[รายชือ]โรงเรียนต่อไปนี้ที่ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมให้จัดทำหนังสือนำ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนดำเนินงาน กลับมาที่กลุ่มฯ ภายใน 28 กพ.58
การเงิน
10/2/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 (อนุมัติเงินงวด) **ให้โรงเรียนศึกษาตัวอย่างการลงเอกสารบันทึกโครงการในระบบ e-gp [รายละเอียด] **
การเงิน
5/2/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 5 กุมภาพันธ์ 2558
การเงิน
29/1/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศิลป
หัตถกรรม ค่าใช้จ่ายอบรม และค่าน้ำมันรถรับ-ส่งนักเรีน ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
27/1/58
แจ้งโรงเรียนที่จัดทำสัญญาในปีงบประมาณ 2557 (30 กันยายน 2557) ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย [รายละเอียด] ให้ติดต่อกลุ่มฯ ในการดำเนินการ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยด่วน
การเงิน
23/1/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศิลป
หัตถกรรมให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
23/1/58
สพฐ.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) [รายละเอียด] , ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) [รายละเอียด] และเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557 [รายละเอียด] ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
การเงิน
19/1/58
[ขั้นตอน] การเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION)
การเงิน
16/1/58
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.
90,91) ประจำปีภาษ๊ 2557 [ไฟล์]
การเงิน
12/1/58
ประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณ
อายุประจำปี 2558 [รายชื่อ] ให้กรอก [แบบ สรจ.1] [แบบ สรจ.3] พร้อมแนบ [เอกสารหลักฐาน] ส่งมาที่กลุ่มการเงินฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
การเงิน
7/1/58
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ ลย.01)ขอให้ดำเนิน การส่งภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 **มิเช่นนั้นจะหักภาษีเต็มจำนวน**
การเงิน
19/12/57
ขอให้โรงเรียนส่งแบบ ลย.01 ของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อใช้หักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)แห่งประมวลรัษฎากร **ภายใน 30 ธันวาคม 2557 นี้**
การเงิน
11/12/57
สพป.โอนเงินเดือนครูวิทย์-คณิต เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 เข้าให้แล้ว วันที่ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
11/12/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
2/12/57
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ(2) แห่งประมวลรัษฎากร **ให้โรงเรียนส่งแบบ ล.ย.01 ภายใน 18 ธค.57 [โปรแกรมคำนวณภาษีฯ]
การเงิน
27/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
สพป.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557
(70%) [รายละเอียด] และรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) [รายละเอียด]ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
การเงิน
21/10/57
สพป.จะโอนเงินตกเบิกเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน
92 ราย [รายชื่อ] ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
การเงิน
14/10/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2557
การเงิน
8/10/57
สพป.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมูให้กับผู้ทดรองจ่าย ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
การเงิน
1/10/57
สพฐ.ยกเลิกหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยให้ใช้หนังสือ สพฐ. ที่
ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 27 กันยายน 2557
การเงิน