หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 58] , [ปี 57] , [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
26/11/58
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559 [รายละเอียด] : แจ้งชื่อผู้เข้ารับอบรม จำนวน 2 ท่าน ภายใน 30 พ.ย.58
การเงิน
25/11/58
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ "งบกระตุ้นเศรษฐกิจ " ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบเรียบร้อย ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายดังนี้ [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
การจัดส่งเอกสารการก่อหนี้ผูกพันรายการงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
(งบกลาง) : จำนวน 13 โรงเรียน [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิกสวัสดิการประกันหมู่
กองทุนเกษียณอายุราชการ [รายละเอียด]
การเงิน
24/11/58
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)
แห่งประมวลรัษฎากร [รายละเอียด]
การเงิน
23/11/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.
2559 (อนุมัติเงินงวด) : รายการครุภัณฑ์ฯ [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
การเงิน
13/11/58
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2558 งบกลาง
(อนุมัติเงินงวด) [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]**จำนวน 112 โรง**
การเงิน
13/11/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.
2559 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด] **จำนวน 7 โรง**
การเงิน
13/11/58
สพฐ.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%) [รายละเอียด] **ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558**
การเงิน
13/11/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้โอนเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2558 ของครู อัตราจ้าง , ครูวิทย์คณิต , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรงในสังกัด เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
22/10/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2558
การเงิน
16/10/58
สพป.จะโอนเงินวิทยฐานะ (ตกเบิก) คำสั่งลงนามตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 พร้อมกับเงินเดือน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
15/10/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
6/10/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดให้บริการ ONE STOP SERVICE ปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การเงิน
28/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
24/9/58
[ประกาศ] เพิ่มเติมการจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 เท่านั้น
การเงิน
24/9/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2558
การเงิน
24/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
21/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
21/9/58
แนวทางการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ [รายละเอียด]
การเงิน