หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
27/3/60
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล [รายละเอียด]  
24/3/60
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากงบประมาณค่าเช่าบ้านที่จัดสรรไม่เพียงพอซึ่งอยู่ในระหว่างรอการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสพฐ. จึงของดเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนมีนาคม 2560  
23/3/60
[รายชื่อ] ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้กรอกข้อมูลใน [แบบ สรจ.1] และ [สรจ.3] พร้อมเอกสารประกอบ **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่กลุ่มการเงินฯ**  
22/3/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) [รายละเอียด]  
17/3/60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [รายละเอียด] | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ฯ (ปปช.07) [รายละเอียด]  
17/3/60
ห้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2560  
13/3/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 354 [รายละเอียด] **สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม 77 โรงเรียน**  
13/3/60
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน (งบปกติ) และงบกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ [รายละเอียด]  
10/3/60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา [รายละเอียด] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ฯ (ปปช.07) [รายละเอียด]  
10/3/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 6 , 10 มีนาคม 2560 [รายชื่อ]  
9/3/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 7 มีนาคม 2560  
2/3/60
แจ้งโรงเรียนที่จัดส่งครุภัณฑ์ชุดุพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (59,800 และ 65,500 บาท) จัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ [รายละเอียด]  
23/2/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 7 15 22 23 กุมภาพันธ์ 2560 [รายชื่อ] | สรุปรายการโอนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ว่าจ้ืาง/ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 [รายละเอียด]  
22/2/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) [รายละเอียด]  
17/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2560  
8/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ [รายละเอียด]  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
3/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข/เพิ่มเอกสาร รายการเครื่องตัดหญ้าและเครื่องปรับอากาศ : ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
3/2/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม , 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 [รายชื่อ]  
25/1/60
ขอให้กรอกฐานข้อมูลในการลดหย่อนภาษี [รายละเอียด]  
25/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2560  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 207 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 201 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
23/1/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 [รายชื่อ] | สรุปรายการโอนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ว่าจ้ืาง/ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 [รายละเอียด]  
20/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
13/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2560  
11/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 5 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
5/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2560
การเงิน