หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
28/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
24/9/58
[ประกาศ] เพิ่มเติมการจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 เท่านั้น
การเงิน
24/9/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2558
การเงิน
24/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
22/9/58
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าไฟฟ้า) [รายละเอียด] ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
การเงิน
21/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
21/9/58
แนวทางการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ [รายละเอียด]
การเงิน
21/9/58
[ประกาศ] การจัดส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 23 ก.ย.58 เท่านั้น**หากล่วงเลยวันดังกล่าวจะไม่เบิกจ่ายเงิน
ให้กับโรงเรียน ท่านโดยเด็ดขาด
การเงิน
18/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
14/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 [รายชื่อ] และวันที่ 11 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
2/9/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
1/9/58
สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 31 สค.58
[รายละเอียด] โครงการที่ต้องจัดส่งเบิกภายในวันที่ 21 กันยายน 2558 เท่านั้น **หากล่วงเลยกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าสถานศึกษาไม่ประสงค์
จะเบิกจ่ายเงิน**
การเงิน
30/8/58
การจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย [รายละเอียด]
การเงิน
26/8/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
25/8/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
24/8/58
แจ้งเพื่อทราบ ของดให้บริการ ONE STOP SERVICE (เบิกค่าการศึกษาบุตร) ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กันยายน 2558 และให้บริการอีกครั้งในวันที่ 6 ตุลาคม 2558
การเงิน
21/8/58
ให้โรงเรียน/ประธานเขตคุณภาพ/ชมรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้เร่ง ดำเนินการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 **ให้แนบหนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรรแต่ละโครงการมา พร้อมด้วย** [สรุปจำนวน 14 รายการ] [รายละเอียด]
การเงิน
17/8/58
ประชุมติดตามผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (DLIT) ประจำปี งบประมาณ 2557 (เฉพาะโรงเรียนที่จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - 50 โรง) โดยขอเชิญ ผู้บริหารหรือผู้แแทนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 18 ส.ค.58 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เวลา 09.30 น.
การเงิน
28/7/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้โอนเงินเดือนตกเบิก 4% และเงินเดือนเลื่อนขั้น
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ในวันอังคารที่ 28 ก.ค.58
**จึงเรียนมาเพื่อทราบ**
การเงิน
23/7/58
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558[รายละเอียด] และให้ดาวน์โหลด [ตัวอย่างใบเสนอราคาฯ]
การเงิน
20/7/58
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (DLIT) ในวันพุธที่ 22 ก.ค.58 ณ ห้องประชุม 3 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. [หนังสือ]
การเงิน
16/7/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2558
การเงิน
1/7/58
ขอให้โรงเรียนนำสมุดเงินฝากธนาคาร  (เงินอุดหนุน , เงินอาหารกลางวัน) ไปปรับสมุด  เพื่อเบิกเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และส่งให้ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
การเงิน
24/6/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
22/6/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2558
การเงิน
10/6/58
ขอให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อเข้า เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.-16.00 น.จำนวน 1 ท่าน ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่งานพัสดุ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
[รายละเอียด]
การเงิน
10/6/58
การเปลี่ยนคืนหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม รายวิชาพื้นฐานวิทยา
ศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล [รายละเอียด]
การเงิน
19/5/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
12/5/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้โอนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2558 ให้กับครูธุรการ นักการภารโรง SP2 ครูวิกฤติ และลูกจ้างสพป. ให้เรียบ
ร้อยแล้ว วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
การเงิน
8/5/58
จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น
ระหว่างวันที่ 25-27 , 29 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1-2ท่าน[รายละเอียด]
การเงิน
8/5/58
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
8/5/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
7/5/58
ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ [รายชื่อ] ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ติดต่อ
เซ็นเอกสารเพื่อดำเนินเรื่องบำเหน็จบำนาญ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การเงิน
28/4/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 27, 28 เมษายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
27/4/58
แจ้งให้ทราบ ลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนเมษายน 2558 ได้แก่
ลูกจ้างครูวิกฤติ , นักการภารโรง sp2 , ครูธุรการโรงเรียน และลูกจ้ืางใน
สพป.ปจ เขต 2 เนื่องจากสพฐ.ยังไม่ได้แจ้งจัดสรรมา
การเงิน
22/4/58
แจ้งให้ทราบ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด
เงินเดือนเมษายน 2558 จะได้รับจำนวนเงินเดือนเดิมไปพลาง ๆ ก่อน เนื่องจาก
รอหนังสือสั่งการจากกระทรวง และยังไม่มีบัญชีแนบท้ายขั้นเงินเดือน **ถ้ามี
อะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
การเงิน
22/4/58
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
[รายละเอียด]
การเงิน
20/4/58
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) [รายละเอียด]
การเงิน
8/4/58
สพป.โอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แล้ววันที่ 8 เมษายน 2558
การเงิน
7/4/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
3/4/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 2 เมษายน 2558
การเงิน
30/3/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
24/3/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
23/3/58
แจ้งให้ทราบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสังกัด ท่านใดมีความประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ส่ง [แบบ ลย.01] ที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภายใน 30 เม.ย.58
การเงิน
23/3/58
แจ้งให้ทราบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2558 ไม่เพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ (ประถม) และบุคลากรูวิทยาศาสร์ และคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ ให้รอการแจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 2) จาก สพฐ.
การเงิน
13/3/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
12/3/58
ประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณ
อายุประจำปี 2558 [รายชื่อ] ที่ยังไม่ส่งเอกสารแบบ สรจ.1 , สรจ.3 และ
หลักฐานอื่น **ขอให้ส่งที่กลุ่มฯ ภายใน 20 มีนาคม 2558
การเงิน
9/3/58
การโอนเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีหนี้ไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557 (อนุมัติเงินงวด) [รายละเอียด] **ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ภายใน 16 มีนาคม 2558 นี้
การเงิน
3/3/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2558
การเงิน
25/2/58
[รายชือ]โรงเรียนต่อไปนี้ที่ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมให้จัดทำหนังสือนำ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนดำเนินงาน กลับมาที่กลุ่มฯ ภายใน 28 กพ.58
การเงิน
10/2/58
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 (อนุมัติเงินงวด) **ให้โรงเรียนศึกษาตัวอย่างการลงเอกสารบันทึกโครงการในระบบ e-gp [รายละเอียด] **
การเงิน
5/2/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 5 กุมภาพันธ์ 2558
การเงิน
29/1/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศิลป
หัตถกรรม ค่าใช้จ่ายอบรม และค่าน้ำมันรถรับ-ส่งนักเรีน ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
27/1/58
แจ้งโรงเรียนที่จัดทำสัญญาในปีงบประมาณ 2557 (30 กันยายน 2557) ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย [รายละเอียด] ให้ติดต่อกลุ่มฯ ในการดำเนินการ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยด่วน
การเงิน
23/1/58
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศิลป
หัตถกรรมให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [รายชื่อ]
การเงิน
23/1/58
สพฐ.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) [รายละเอียด] , ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) [รายละเอียด] และเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557 [รายละเอียด] ขอให้โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
การเงิน
19/1/58
[ขั้นตอน] การเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION)
การเงิน
16/1/58
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.
90,91) ประจำปีภาษ๊ 2557 [ไฟล์]
การเงิน
12/1/58
ประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณ
อายุประจำปี 2558 [รายชื่อ] ให้กรอก [แบบ สรจ.1] [แบบ สรจ.3] พร้อมแนบ [เอกสารหลักฐาน] ส่งมาที่กลุ่มการเงินฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
การเงิน
7/1/58
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ ลย.01)ขอให้ดำเนิน การส่งภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 **มิเช่นนั้นจะหักภาษีเต็มจำนวน**
การเงิน
19/12/57
ขอให้โรงเรียนส่งแบบ ลย.01 ของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อใช้หักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)แห่งประมวลรัษฎากร **ภายใน 30 ธันวาคม 2557 นี้**
การเงิน
11/12/57
สพป.โอนเงินเดือนครูวิทย์-คณิต เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 เข้าให้แล้ว วันที่ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
11/12/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2557
การเงิน
2/12/57
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ(2) แห่งประมวลรัษฎากร **ให้โรงเรียนส่งแบบ ล.ย.01 ภายใน 18 ธค.57 [โปรแกรมคำนวณภาษีฯ]
การเงิน
27/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
ให้โรงเรียน [รายชื่อ] ต่อไปนี้รับเอกสารเพื่อแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน
6/11/57
สพป.โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557
(70%) [รายละเอียด] และรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) [รายละเอียด]ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
การเงิน
21/10/57
สพป.จะโอนเงินตกเบิกเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน
92 ราย [รายชื่อ] ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
การเงิน
14/10/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล : ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2557
การเงิน
8/10/57
สพป.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมูให้กับผู้ทดรองจ่าย ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
การเงิน
1/10/57
สพฐ.ยกเลิกหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยให้ใช้หนังสือ สพฐ. ที่
ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 27 กันยายน 2557
การเงิน