หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 56] [ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
17/9/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557 (อนุมัติเงินงวด) : รายการอุปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
การเงิน
8/9/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 3 กันยายน 2557
การเงิน
8/9/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%)
การเงิน
8/9/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 [สิ่งที่สงมาด้วย]
การเงิน
2/9/57
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จะหยุดให้บริการ one stop service (เบิกค่าการ ศึกษาบุตรเป็นเงินสด ในวันอังคาร) ในวันอังคารที่ 23 และวันอังคารที่ 30 กย. 2557 และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 7 ตค.57
การเงิน
29/8/57
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต) [แบบกรอก]ขอให้ส่งภายในวันที่ 19 กย.57
การเงิน
22/8/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่าย 1 โครงการ 1 เขต และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
18/8/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 [สิ่งที่สงมาด้วย]
การเงิน
14/8/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 (อนุมัติเงินงวด) จำนวน 4 โรง ให้จัดส่ง หลักฐานเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2557
การเงิน
29/7/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่าย 1 โครงการ 1 เขต และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
23/7/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 (อนุมัติ เงินงวด) จำนวน 17 โรง
การเงิน
21/7/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่ายอบรมประชุมผุ้ปกครอง , 1 โครงการ 1 เขต และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
18/7/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่ายอบรมครูปฐมวัย, ควบคุมภายใน , ค่าปรับปรุงประปา-ไฟฟ้าและเดินทางไปราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
16/7/57
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก. 1495-2541 : เก้าอี้เรียน
การเงิน
10/7/57
สรุปค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/จัดงานตามมาตรประหยัดของสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ไฟล์]
การเงิน
8/7/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557 (อนุมัติ เงินงวด) : รายการค่าบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ สถานศึกษาฯ ให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2557
การเงิน
4/7/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ที่จัดส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (3,000 บาท) ทำการจัดส่ง/แก้ไขเอกสาร **ติดต่อ คุณบุญหมั้น งามศรี 081-5782312 **
การเงิน
3/7/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนค่าศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 3 กรกฎาคม 2557
การเงิน
3/7/57
ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  มารับเอกสารสรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องถูกหัก ประจำเดือน  ภายในวันที่  9 ก.ค.57**หากไม่มารับเอกสารภายในกำหนดจะถือว่าท่านยอมรับ ยอดนั้น
การเงิน
2/7/57
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณ พ.ศ.2557
การเงิน
1/7/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางครูผู้ช่วย และเงินยืมราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
24/6/57
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิกค่าใช้จ่ายร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรม และเงินยืมไปราชการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 [รายชื่อ]
การเงิน
10/6/57
[รายชื่อ] โรงเรียนต่อไปนี้ที่ยังไม่ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (แบบล.ย.01) ส่งภายใน 16 มิถุนายน 2557
การเงิน
27/5/57
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเงิน
15/5/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2557
การเงิน
12/5/57
ขอแก้ไขแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน [แบบ ล.ย.01]
การเงิน
6/5/57
การหักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(1)และ(2) แห่งประมวลรัษฎากร
การเงิน
6/5/57
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุประจำปีงบ ประมาณ 2557 [รายชื่อ] ต่อไปนี้ ให้ติดต่อลงนามเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
การเงิน
30/4/57
การใช้หลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อประจำปี พ.ศ.2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
การเงิน
23/4/57
การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุของโรงเรียน
การเงิน
22/4/57
เนื่องจาก สพฐ.ยังไม่ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนระยะเวลา 6 ดือนหลังของลูกจ้าง ชั่วคราวโครงการครูวิกฤต,ครูอัตราจ้าง 30 อัตรา และครูวิทย์-คณิต หากสพฐ.แจ้งโอนเงินมาให้ สพป. ล้วจะดำเนินการ ให้โดยเร็ว
การเงิน
9/4/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2557
การเงิน
3/4/57
การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
การเงิน
25/3/57
สพป.ของดบริการจ่ายค่าการศึกษาบุตร ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 และจะเริ่มเบิกได้ใน
วันที่ 8 เมษายน 2557
การเงิน
24/3/57
แจ้งข้าราชการครูในโรงเรียนท่านใดที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แจ้ง
รายชื่อมาที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557
การเงิน
18/3/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2557 (70%) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
การเงิน
7/3/57
[บัญชีฯ] เงินเดือนตกเบิกครูวิทย์-คณิต ต.ค.2555 - ก.ย.2556
การเงิน
5/3/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2557
การเงิน
5/3/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ รายการปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
การเงิน
5/3/57
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%)
การเงิน
6/2/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 6 กุมภาพันธ์ 2557
การเงิน
21/1/57
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเงิน
21/1/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557
การเงิน
15/1/57
ขอให้ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน ตรวจสอบสลิปเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากบางเดือน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ บุคคลที่ 3 ให้ท่านได้ พราะไม่มีเงินเดือนให้พอ หัก และขอให้ท่านดำเนินการชำระหนี้ในส่วนต่างด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากมีผลเสียหายเกิดขึ้น
สพป.จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
การเงิน
13/1/57
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557
การเงิน
10/1/57
[รายชื่อ] โรงเรียน 15 แห่ง เข้ารับฝึกอบรมโครงการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา ในวันที่ 21 ม.ค.57 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3วิทยาลัยสารพัด ช่างปราจีนบุรี กรุณาแจ้งชื่อ 2 คน มายังกลุ่มการเงินฯ ภายในวันที่ 14 ม.ค.57
การเงิน
9/1/57
ขอให้โรงเรียนนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในวันที่ 31 ธ.ค. 56
กลับมาที่กลุ่มการเงินฯ
การเงิน
9/1/57
ข้าราชการท่านใดที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย รายเดือน ให้ทำหนังสือแจ้งกลุ่มการเงินฯ  ภายในเดือน ม.ค 57 และ จะเริ่มหักตั้งแต่เดือน กพ.57
การเงิน
2/1/57
แจ้งเพื่อทราบตามที่โรงเรียนไปชำระหนี้ค่าไฟฟ้าของเดือนตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบันแล้ว
การไฟฟ้ากบินทร์บุรี ไม่รับชำระนั้น บัดนี้ สพป. ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว
ขอให้โรงเรียนไปชำระหนี้ค่าไฟฟ้าได้เป็นปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การเงิน
25/12/56
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2556
การเงิน
19/12/56
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2556 (70%)
การเงิน
12/12/56
[รายชื่อ]โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งหลักฐานเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราว ภายใน วันที่ 16 ธค. 56 **หากพ้นกำหนด ทางกลุ่มฯ จะไม่ทำการเบิกเงิน**
การเงิน
11/12/56
[ดาวน์โหลด] หลักฐานประกอบการรับเงินสำหรับวิทยากรภายนอก
การเงิน
3/12/56
[รายชื่อ]โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งหลักฐานเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราว ภายใน วันที่ 12 ธค. 56 **หากพ้นกำหนด ทางกลุ่มฯ จะไม่ทำการเบิกเงิน**
การเงิน
29/11/56
สพป.ได้โอนค่าตอบแทนของครูอัตราจ้างขาดแคลนประจำเดือน ตค.- พย. 56 ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
28/11/56
สพป.ได้โอนค่าตอบแทนและวิทยฐานะ (ตกเบิก) คำสั่งลงนามตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 ให้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 [รายชื่อ]
การเงิน
22/11/56 สพป.ได้โอนเงินเดือนของครวิกฤตประจำเดือนตุลาคม 2556 ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
20/11/56 [รายชื่อ]โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งหลักฐานเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ตค. - พย. 56 ภายในวันที่ 26 พย. 56 **หากพ้นกำหนด ทางกลุ่มฯ จะไม่ทำการเบิกเงินเดือนพย. 56 ให้**
การเงิน
15/11/56 สพป.ได้โอนเงินค่าตอบแทนของธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงประจำเดือนตุลาคม 2556
ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
14/11/56 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเงิน
13/11/56
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
การเงิน
11/11/56
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 11 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
7/11/56
สพฐ.โอนเงินจัดสรรค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2557 จึงขอให้โรงเรียนส่ง เบิกเงินเหมือนลูกจ้างรายการอื่นๆ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
การเงิน
6/11/56
แจ้งพนักงานราชการเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2556 ออกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2556
การเงิน
6/11/56
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 6 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
4/11/56
ให้โรงเรียนส่งรายชื่อสมาชิก กบข.แจ้งเบอร์ติดต่อและ e-mail มาที่กลุ่มบริหารการเงินฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 [แบบฟอร์ม]
การเงิน
30/10/56
ด่วน!! สพป.ได้โอนเงินค่าสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ตาม [รายละเอียด] ขอให้โรงเรียนตรวจสอบหากการไฟฟ้าแจ้งยอดค้างหนี้ไม่ให้โรงเรียนจ่ายซ้ำอีก
การเงิน
28/10/56
สพป.ได้โอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
และขอให้โรงเรียนช่วยประสานครูที่โอนย้ายไป ทางสำนักงานเขตฯ ยังไม่ได้รับเลขที่บัญชีด้วย รายละเอียด [รายชื่อ] ดังแนบ
การเงิน
28/10/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิกสวัสดิการประกัน
หมู่กองทุนเกษียณอายุราชการ
การเงิน
28/10/56
แจ้งการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท ในขณะนี้
ทาง สพป.รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.ทำให้เงินเดือนตุลาคม 2556 ออกล่าช้า
กว่ากำหนด และเมื่อมีการแจ้งโอนเงินจากสพฐ. ทางกลุ่มจะทำการเบิกจ่ายให้ทันที
การเงิน
24/10/56
สพฐ.ได้โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556[รายละเอียด] และเงินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2556 (30%)เพิ่มเติม [รายละเอียด] ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งให้
สพป. ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
การเงิน
14/10/56
[รายชื่อ] โรงเรียนต่อไปนี้ ให้มารับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้
อาเซียน ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
การเงิน
7/10/56
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 7 ตุลาคม 2556
การเงิน
7/10/56
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินตามที่โรงเรียนส่งเอกสารมาเบิก (ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอบรมฯ ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ ค่าไฟฟ้ารร. ค่าน้ำมันรถ) [รายชื่อ]
การเงิน
5/10/56
สพป.ได้ดำเนินการโอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 [รายชื่อ] **แก้ไขไฟล์**
การเงิน
3/10/56
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานคืนศึกษาบุตรและค่ารักษา พยาบาล : ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2556
การเงิน