หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
30/10/57
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณและระบบงานครุภัณฑ์ สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 04/09/57
ประชาสัมพันธ์
27/10/57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ
ประชาสัมพันธ์
7/10/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา