หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
27/3/60
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560" และ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื้่อข้าราชการครู ปี 2560" [รายละเอียด]  
24/3/60
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
22/3/60
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 [รายละเอียด]  
21/3/60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ [รายละเอียด]  
17/3/60
ขอข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [รายละเอียด] **ให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วม**  
16/3/60
การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560 [รายละเอียด]  
16/3/60
การประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญการจัดหางานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก [รายละเอียด]  
6/3/60
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [รายละเอียด]  
6/3/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
27/2/60
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 [รายละเอียด]  
24/2/60
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
20/2/60
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในบทเฉพาะกาล ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
17/2/60
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด [รายละเอียด]  
17/2/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [รายละเอียด]  
10/2/60
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนปราจีน" [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอข้อมูลบ่อประมงโรงเรียน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี **ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ** [รายละเอียด]  
31/1/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนนักเรียนเขียนร้อยกรอง ปี 2560 [รายละเอียด]  
30/1/60
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
25/1/60
ซีรีย์ความรู้เผยแพร่ เรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : Sustainable Tourism" [รายละเอียด]  
25/1/60
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพะราชวังใน พระราชวัง [รายละเอียด]  
13/1/60
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
11/1/60
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ [รายละเอียด]  
11/1/60
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
11/1/60
การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
10/1/60
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]| การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
9/1/60
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]