หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
17/9/58
ขอเชิญร่วมงาน "ก็เพราะหัวใจเราผูกกัน" งานวันเกษียณอายุข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วันที่ 25 ก.ย.58
เริ่มงาน 17.30 น. ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา
บริหารทั่วไป
7/7/58
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับกระบวนทัศน์ครู : รวมใจสู้ กู้ O-NET ครั้งที่ 2
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. [รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
3/7/58
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่ง
[รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
1/7/58
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามการใช้ E-office สพฐ. ได้ที่ [ลิงค์] เพื่อสำรวจความพึงพอใจพื่อติดตามการใช้และเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบ
บริหารทั่วไป
26/6/58
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2558 และพิธีลงนาม
MOU E.S.O. และ M.S.O ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 มิถุนายน
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
บริหารทั่วไป
17/6/58
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
10/6/58
แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
5/6/58
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดของรัฐ เข้าร่วมงานประกาศ เจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี *แต่งกายเครื่องแบบชุดกากีคอพับแขนยาว*
บริหารทั่วไป
28/5/58
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 [รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
19/5/58
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
27/4/58
โครงการผู้ว่าฯ พบปะ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ โรงเรียนในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำปี 2558 [รายละเอียด] **เขตคุณภาพนาดี 1-3 และ
รร.เอกชน ภาคเช้า (7.30-12.00 น) เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1-8 ภาคบ่าย (12.00-16.30 น) *
*
บริหารทั่วไป
23/4/58
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
16/4/58
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคม
ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนาม
อาคารสิ่งก่อสร้าง หรือสถานที่ราชการและการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
25/3/58
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
23/3/58
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 [รายละเอียด] | การประกาศเกียรติ คุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
9/3/58
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด] |
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
6/3/58
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด] | การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
27/2/58
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ
ครูอาวุโส ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
26/2/58
ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2558 [หนังสือ]
บริหารทั่วไป
27/1/58
ผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอก [แบบสำรวจ] ส่งมาที่เมล์ sakda_promkeaw@yahoo.co.th ภายในวัน
วันที่ 28 มกราคม 2558
บริหารทั่วไป
12/1/58
[กำหนดการ] จัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.กบินทร์บุรี
บริหารทั่วไป
12/1/58
[รายชื่อผู้ได้รับรางวัล] ครูผู้สอนดีเด่น , หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ,
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 และ [รายชื่อผู้ได้รับรางวัล] ครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุรยเกตุ ประจำปี 2557 **ให้มารายงานตัวลงทะเบียนก่อนรับรางวัลในงานวันครูประจำปี 2558
บริหารทั่วไป
6/1/58
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 , ประกาศผล
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557
, ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม สถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภ ประจำปี 2558
สนง.คุรุสภา
24/11/57
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับสถานศึกษา [ให้มารับเล่มได้ที่กลุ่มอำนวยการ คุณศักดา]
ช่วยอำนวยการ
19/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
19/11/57
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557[รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
11/11/57
ขอเชิญประชุมโครงการปรับกระบวนทัศน์ครู : รวมใจสู้ กู้ O-NET
[รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
30/10/57
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณและระบบงานครุภัณฑ์ สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 04/09/57
ประชาสัมพันธ์
27/10/57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ
ประชาสัมพันธ์
7/10/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา