หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
2ึ7/11/58
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของรัฐ [รายละเอียด]
 
25/11/58
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 (Bike for Dad) [รายละเอียด]
 
20/11/58
[ประกาศ] คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.ฯ
 
11/11/58
[ประกาศ] รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
[ประกาศ] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
29/10/58
แจ้งยกเลิกใช้งานระบบสารบรรณ e-office [รายละเอียด] **ตั้ังแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2558**
 
27/10/58
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัด
ทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
22/10/58
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง [รายละเอียด]
 
15/10/58
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา