หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
24/11/57
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับสถานศึกษา [ให้มารับเล่มได้ที่กลุ่มอำนวยการ คุณศักดา]
ช่วยอำนวยการ
19/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
19/11/57
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557[รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
11/11/57
ขอเชิญประชุมโครงการปรับกระบวนทัศน์ครู : รวมใจสู้ กู้ O-NET
[รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
30/10/57
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณและระบบงานครุภัณฑ์ สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 04/09/57
ประชาสัมพันธ์
27/10/57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ
ประชาสัมพันธ์
7/10/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา