หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
7/10/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาลมาตรา
84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา