หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
20/2/60
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในบทเฉพาะกาล ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
17/2/60
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด [รายละเอียด]  
17/2/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [รายละเอียด]  
10/2/60
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนปราจีน" [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอข้อมูลบ่อประมงโรงเรียน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี **ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ** [รายละเอียด]  
31/1/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนนักเรียนเขียนร้อยกรอง ปี 2560 [รายละเอียด]  
30/1/60
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
25/1/60
ซีรีย์ความรู้เผยแพร่ เรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : Sustainable Tourism" [รายละเอียด]  
25/1/60
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพะราชวังใน พระราชวัง [รายละเอียด]  
13/1/60
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
11/1/60
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ [รายละเอียด]  
11/1/60
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
11/1/60
การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
10/1/60
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]| การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
9/1/60
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]