หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 56] [ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
11/9/57
การประกาศผลผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2557
สนง.คุรุสภา
11/9/57
การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
สนง.คุรุสภา
9/9/57
การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
สนง.คุรุสภา
3/9/57
[ดาวน์โหลด] รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
บริหารทั่วไป
27/7/57
ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเพลงปลุกใจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ลิงค์]
บริหารทั่วไป
27/7/57
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และ
บทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณคร
สนง.คุรุสภา
22/7/57
ขอเชิญประชุมผู้บริหารในสังกัด (รวมเอกชน) ในวันที่ 31 กค 57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
บริหารทั่วไป
22/7/57
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557
บริหารทั่วไป
22/7/57
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

บริหารทั่วไป
18/7/57
เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ และระบบงาน
ครุภัณฑ์
บริหารทั่วไป
17/7/57
[ดาวน์โหลด] รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
บริหารทั่วไป
4/7/57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสน
ครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
3/7/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556

บริหารทั่วไป
24/6/57
ส่งข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุเพื่อจัดทำสื่อ
วิดีทัศน์ประกาศเกียรติคุณ
ประชาสัมพันธ
24/6/57
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
บริหารทั่วไป
17/6/57
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
16/6/57
แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ
บริหารทั่วไป
16/6/57
การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน
บริหารทั่วไป
13/6/57
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
คุรุสภาจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
สนง.คุรุสภา
9/6/57
แจ้งสรุปข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
บริหารทั่วไป
3/6/57
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้ง
ที่ 10"
บริหารทั่วไป
3/6/57
นำเสนอภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศรวรมหาราช ภาค 5
ตอนยุทธหัตถึ
ประชาสัมพันธ
3/6/57
ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ
27/5/57
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
สนง.คุรุสภา
23/5/57
ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
ประชาสัมพันธ
21/5/57
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดและสถานที่การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ
2557 [กำหนดการฯ]
บริหารทั่วไป
21/5/57
การดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2ด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
16/5/57
แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
สนง.คุรุสภา
16/5/57
แจ้งผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
สนง.คุรุสภา
16/5/57
แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ประจำปี พ.ศ.
2557
สนง.คุรุสภา
16/5/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ประชาสัมพันธ
14/5/57
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557[รายการตรวจและคำแนะนำ]
บริหารทั่วไป
14/5/57
[ดาวน์โหลด] รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
บริหารทั่วไป
8/5/57
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วนพระราชทานฯ
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ประชาสัมพันธ
1/5/57
ขอเชิญประชุมผู้บริหารในสังกัด (รวมเอกชน) ว่าด้วยการบันทึกข้อตก
ลงความร่วมมือฯ ในวันที่ 21 พค 57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
บริหารทั่วไป
1/5/57
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
2557
บริหารทั่วไป
30/4/57
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
30/4/57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]
สนง.คุรุสภา
30/4/57
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
30/4/57
แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูสดุดี ประจำปี 2557
สนง.คุรุสภา
30/4/57
ขอความร่วมมือแจ้งไปยังหน่วยงานและองค์กรในสังกัดเพื่อร่วมเวที
"คนเห็นคน" ในระดับจังหวัดและอำเภอ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
8/4/57
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันสงกรานต์
บริหารทั่วไป
3/4/57
แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสดุดี ประจำปี 2557
สนง.คุรุสภา
1/4/57
ประชาสัมพันธ์การประกวดกลองยาว อายุ 8-13 ปี (กำลังศึกษาระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6)
[สิ่งทีส่งมาด้วย 1, 2]
ประชาสัมพันธ
27/3/57
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครู
อาวุโส ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ประชาสัมพันธ
25/3/57
กำชับย้ำเตือนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557
ประชาสัมพันธ
25/3/57
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้าน ต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
ประชาสัมพันธ
25/3/57
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ประชาสัมพันธ
25/3/57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
บริหารทั่วไป
25/3/57
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
บริหารทั่วไป
25/3/57
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือ
ประวัติครู 16 มกราคม 2558
สนง.คุรุสภา
24/3/57
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 9
มาตรฐาน ครั้งที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
21/3/57
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพทางการศึกษา
[แบบฟอร์มฯ]
บริหารทั่วไป
21/3/57
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา
ประชาสัมพันธ
18/3/57
แจ้งเพิ่มเติมหลักฐานการส่งผลงานหนึ่งแสนครูดี [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
10/3/57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสน
ครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
10/3/57
การเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สนง.คุรุสภา
25/2/57
การส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]
สนง.คุรุสภา
19/2/57
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]
สนง.คุรุสภา
13/2/57
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
สนง.คุรุสภา
13/2/57
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ก.ค.ศ.
บริหารทั่วไป
12/2/57
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
[สิ่งที่สงมาด้วย 1, 2]
บริหารทั่วไป
12/2/57
ข้อควรระวังในการยื่นแบบต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
สนง.คุรุสภา
4/2/57
[ดาวน์โหลด] รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
บริหารทั่วไป
30/1/57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3, 4, 5]
สนง.คุรุสภา
30/1/57
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
สนง.คุรุสภา
30/1/57
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2,
3, 4]
สนง.คุรุสภา
27/1/57
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
(รวมเอกชน) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 3

บริหารทั่วไป
27/1/57
การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
บริหารทั่วไป
27/1/57
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริหารทั่วไป
23/1/57
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทาง
การศึกษาใน ก.ค.ศ.
บริหารทั่วไป
21/1/57
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
สนง.คุรุสภา
15/1/57
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 [แบบสำรวจและตัวอย่างการกรอก]
สนง.คุรุสภา
14/1/57
[รายชื่อ] ผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2557 ให้มาลง
ทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. และจำหมายเลขของผู้เข้ารับ เกียรติบัตรของตัวเองไว้
สนง.คุรุสภา
6/1/57
เชิญชวนร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม
2557 ณ หอประชุมกบินทร์บุรี [กำหนดการ]
สนง.คุรุสภา
6/1/57
ผลการคัดสรรหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556
สนง.คุรุสภา
27/12/56
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2556
สนง.คุรุสภา
12/12/56
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
คุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา
9/12/56
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียว Greeneducation
ประชาสัมพันธ
29/11/56
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
บริหารทั่วไป
20/11/56
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ
8/11/56
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโครงการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพถ่ายออร์โธสี
(Orthophoto/ortho-Image Map)
ประชาสัมพันธ
8/11/56
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข้มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2556
สนง.คุรุสภา
6/11/56
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
รับรางวัล หนึ่งแสนครุดี ปี 2556
สนง.คุรุสภา
6/11/56
ขอความช่วยเหลือ/บริจาคช่วยเหลือ
บริหารทั่วไป
4/11/56
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
สนง.คุรุสภา
31/10/56
ขอประสานความร่วมมือเพื่อเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science
File Festival) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2556
ประชาสัมพันธ
30/10/56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อ
ส่งเสริมประเพณีไทย
ประชาสัมพันธ
25/10/56
ขอเชิญประชุมผู้บริหารในสังกัด (รวมเอกชน) ว่าด้วยการบันทึกข้อตก
ลงความร่วมมือฯ ในวันที่ 29 ตค 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
บริหารทั่วไป
21/10/56
การประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันใน
ปี 2020"
ประชาสัมพันธ
21/10/56
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ
ประชาสัมพันธ
18/10/56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ
16/10/56
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และ
บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
สนง.คุรุสภา
15/10/56
ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประชาสัมพันธ
15/10/56
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ประชาสัมพันธ
11/10/56
การจำหน่ายเสื้อหนึ่งครุแสนดี
สนง.คุรุสภา
8/10/56
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อแผยแพร่และประชาสัมพันธ์ [เรื่อง 1, 2, 3]
ประชาสัมพันธ