หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
19/10/59
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต [รายละเอียด]  
19/10/59
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
19/10/59
พิธีบำเพ็ญกุศลสวพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
17/10/59
มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ [รายละเอียด]  
14/10/59
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" [รายละเอียด]  
14/10/59
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [รายละเอียด]  
14/10/59
การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
14/10/59
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
14/10/59
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [รายละเอียด]  
26/9/59
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โรบินสันฝันให้น้อง : ๘๙ ฝัน ๘๙ โรงเรียน" [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
26/9/59
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
21/9/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
31/8/59
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก [รายละเอียด]  
30/8/59
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ก็เพราะหัวใจผูกกัน ประจำปี 2559" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 [รายละเอียด]  
29/8/59
การคัดลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
24/8/59
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
24/8/59
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
17/8/59
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ [รายละเอียด]  
10/8/59
การบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมืองสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว [รายละเอียด]  
8/8/59
การจัดให้มีการเรี่ยไรและการทำการเรี่ยไรของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา [รายละเอียด]  
5/8/59
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ" [รายละเอียด]  
5/8/59
วันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ..... [รายละเอียด]  
3/8/59
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
2/8/59
ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารในสังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จากวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 [รายละเอียด]
2/8/59
การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการฯ [รายละเอียด] [แบบตอบรับเข้าอบรมออนไลน์] **รุ่นที่ 1 เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1-6 , รุ่นที่ 2 เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7-8 , เขตคุณภาพนาดี 1-3 และเขตคุณภาพพิเศษ**  
2/8/59
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในช่วงการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
1/8/59
แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ [รายละเอียด]  
27/7/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ [รายละเอียด]  
27/7/59
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน [รายละเอียด]  
26/7/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
12/7/59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [รายละเอียด]  
12/7/59
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอัตรายต่อการบินฯ [รายละเอียด]  
7/7/59
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ ปีงบประมาณ 2559 [รายละเอียด]  
7/7/59
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือพัฒนาทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชนของคณะกรรมการธิการสังคมฯ [รายละเอียด]  
30/6/59
การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ [รายละเอียด]  
30/6/59
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธุ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกและส่งดินในพื้นที่ที่เคยเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ [รายละเอียด]  
1/6/59
ขอเชิญประชุม (ผุ้บริหารสถานศึกษา) *วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 [หนังสือ]
30/5/59
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา [หนังสือ]
30/5/59
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าน พ.ศ. 2556 [หนังสือ]
27/5/59
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี *ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 มิถุนายน 2559 [หนังสือ]
19/5/59
การแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา [รายละเอียด]
19/5/59
โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ [รายละเอียด]
19/5/59
เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นสี่มุมเมือง ตะลุยเหมืองทองกบินทร์บุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 [รายละเอียด]
19/5/59
ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจักงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [รายละเอียด]
18/5/59
โครงการเสวนาบูรณาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการเกิดการทุจริต *ขอเชิญประธานเขตคุณภาพฯ เข้าร่วมการเสวนา วันที่ 1 มิถุนายน 2559 [รายละเอียด]
18/5/59
การปฏิบัติตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
18/5/59
การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 *ผู้สนใจส่งประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2559[รายละเอียด]
17/5/59
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" [หนังสือ, รายละเอียดเพิ่มเติม]
11/5/59
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 *ส่งแบบกรอกประวัติฯที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2559 [รายละเอียด]
11/5/59
การจัดสรรเงินทุนหมุนวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559 *ยื่นคำขอภายใน 25 พฤษภาคม 2559 [หนังสือ]
10/5/59
การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร [หนังสือ]
4/5/59
เชิญประชุมข้าราชการครูทั่วประเทศ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 [รายละเอียด]
4/5/59
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ [หนังสือ]
4/5/59
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ [หนังสือ]
2/5/59
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [หนังสือ+แนวทางฯ]]
18/4/59
การรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี59 มาตราการประหยัดน้ำ ให้ ร.ร. กรอกแบบฟอร์ม รอบ6เดือน ส่งภายใน 20 เม.ย. 59 [รายละเอียด]  
18/3/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
17/3/59
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน [รายละเอียด] |
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า [รายละเอียด]
 
16/3/59
มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน
แบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง" [รายละเอียด]
 
14/3/59
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
9/3/59
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
2/3/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
 
17/2/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
15/2/59
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครู อาวุโส ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
12/2/59
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสอนนักเรียนเขียน ร้อยกรอง" [รายละเอียด]  
20/1/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
12/1/59
การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ และหนึ่งแสนครูดี ในงานวันครูที่ 16 มกราคม
2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
12/1/59
คำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559
[รายละเอียด]
 
12/1/59
แจ้งคำสั่งและกำหนดการจัดงานวันครูประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
8/1/59
การจัดงานวันครูประจำปี 2559 **ส่งแบบสำรวจการร่วมงานภายใน 13 มกราคม 2559** [รายละเอียด]  
6/1/59
ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
30/12/58
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]  
29/12/58
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรร กับคุรุสภา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
14/12/58
การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [รายละเอียด]  
14/12/58
แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ครั้งที่ 9/2558 จากเดิมวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 มาเป็นวันพฤหัสบดีที่
17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3
 
9/12/58
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 (Bike for Dad) [รายละเอียด]
 
4/12/58
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
[รายละเอียด]
 
3/12/58
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู
ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
27/11/58
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของรัฐ [รายละเอียด]
 
25/11/58
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 (Bike for Dad) [รายละเอียด]
 
20/11/58
[ประกาศ] คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.ฯ
 
11/11/58
[ประกาศ] รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
[ประกาศ] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
29/10/58
แจ้งยกเลิกใช้งานระบบสารบรรณ e-office [รายละเอียด] **ตั้ังแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2558**
 
27/10/58
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัด
ทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
22/10/58
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง [รายละเอียด]
 
15/10/58
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา