หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
29/11/59
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
29/11/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่ง SMS กด 9 แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางการปฏิบัติ กรณีพบข้อความ หรือเนื้อหาไม่บังควรทางสื่อสังคมต่าง ๆ [รายละเอียด]  
24/11/59
การอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
23/11/59
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต [รายละเอียด]  
18/11/59
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [รายละเอียด]  
18/11/59
การสนับสนุนกิจกรรม Postcard พระบรมฉายาลักษณ์ทรงผนวช [รายละเอียด]  
18/11/59
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร [รายละเอียด]  
16/11/59
การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
16/11/59
การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ [รายละเอียด]  
10/11/59
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
7/11/59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
3/11/59
ขอเชิญประชุมและร่วมพิธีมอบใบรับรอง E.S.O [รายละเอียด] **ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**  
3/11/59
เชิญชวนจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
26/10/59
กิจกรรมทำโบว์ไว้ทุกข์บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [รายละเอียด]  
26/10/59
การถวายความจงรักภักดีโดยการยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
19/10/59
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต [รายละเอียด]  
19/10/59
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
19/10/59
พิธีบำเพ็ญกุศลสวพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
17/10/59
มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ [รายละเอียด]  
14/10/59
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" [รายละเอียด]  
14/10/59
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [รายละเอียด]  
14/10/59
การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
14/10/59
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
14/10/59
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [รายละเอียด]