หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
25/3/58
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
23/3/58
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 [รายละเอียด] | การประกาศเกียรติ คุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
9/3/58
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 [รายละเอียด] |
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
6/3/58
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด] | การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
27/2/58
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ
ครูอาวุโส ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
26/2/58
ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2558 [หนังสือ]
บริหารทั่วไป
27/1/58
ผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอก [แบบสำรวจ] ส่งมาที่เมล์ sakda_promkeaw@yahoo.co.th ภายในวัน
วันที่ 28 มกราคม 2558
บริหารทั่วไป
12/1/58
[กำหนดการ] จัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.กบินทร์บุรี
บริหารทั่วไป
12/1/58
[รายชื่อผู้ได้รับรางวัล] ครูผู้สอนดีเด่น , หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ,
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 และ [รายชื่อผู้ได้รับรางวัล] ครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุรยเกตุ ประจำปี 2557 **ให้มารายงานตัวลงทะเบียนก่อนรับรางวัลในงานวันครูประจำปี 2558
บริหารทั่วไป
6/1/58
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 , ประกาศผล
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557
, ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม สถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภ ประจำปี 2558
สนง.คุรุสภา
24/11/57
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับสถานศึกษา [ให้มารับเล่มได้ที่กลุ่มอำนวยการ คุณศักดา]
ช่วยอำนวยการ
19/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
19/11/57
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557[รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
11/11/57
ขอเชิญประชุมโครงการปรับกระบวนทัศน์ครู : รวมใจสู้ กู้ O-NET
[รายละเอียด]
บริหารทั่วไป
30/10/57
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณและระบบงานครุภัณฑ์ สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 04/09/57
ประชาสัมพันธ์
27/10/57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปี
ของชาติ
ประชาสัมพันธ์
7/10/57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2556
สนง.คุรุสภา