หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
2/5/59
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [หนังสือ+แนวทางฯ]]
18/4/59
การรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี59 มาตราการประหยัดน้ำ ให้ ร.ร. กรอกแบบฟอร์ม รอบ6เดือน ส่งภายใน 20 เม.ย. 59 [รายละเอียด]  
18/3/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
17/3/59
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน [รายละเอียด] |
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า [รายละเอียด]
 
16/3/59
มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน
แบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง" [รายละเอียด]
 
14/3/59
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
9/3/59
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
2/3/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
 
17/2/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
15/2/59
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครู อาวุโส ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
12/2/59
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสอนนักเรียนเขียน ร้อยกรอง" [รายละเอียด]  
20/1/59
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง (รวมเอกชน) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2[รายละเอียด]  
12/1/59
การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ และหนึ่งแสนครูดี ในงานวันครูที่ 16 มกราคม
2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
12/1/59
คำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559
[รายละเอียด]
 
12/1/59
แจ้งคำสั่งและกำหนดการจัดงานวันครูประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
8/1/59
การจัดงานวันครูประจำปี 2559 **ส่งแบบสำรวจการร่วมงานภายใน 13 มกราคม 2559** [รายละเอียด]  
6/1/59
ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
30/12/58
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]  
29/12/58
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรร กับคุรุสภา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
14/12/58
การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [รายละเอียด]  
14/12/58
แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ครั้งที่ 9/2558 จากเดิมวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 มาเป็นวันพฤหัสบดีที่
17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3
 
9/12/58
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 (Bike for Dad) [รายละเอียด]
 
4/12/58
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
[รายละเอียด]
 
3/12/58
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู
ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
27/11/58
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของรัฐ [รายละเอียด]
 
25/11/58
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 (Bike for Dad) [รายละเอียด]
 
20/11/58
[ประกาศ] คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.ฯ
 
11/11/58
[ประกาศ] รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
[ประกาศ] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
29/10/58
แจ้งยกเลิกใช้งานระบบสารบรรณ e-office [รายละเอียด] **ตั้ังแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2558**
 
27/10/58
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัด
ทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา
22/10/58
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง [รายละเอียด]
 
15/10/58
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558 [รายละเอียด]
สนง.คุรุสภา