หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ปี 57][ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
19/11/57
ผลการแข่งขัน :งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนระดับเขตเข้าลงทะเบียน : รหัสและคู่มือการลงทะเบียน  
11/11/57
[ตาราง] การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา
 
6/11/57
แก้ไขตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
31/10/57
แก้ไข [ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรม การตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
30/10/57
[ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ
ตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
29/10/57
ตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
 
14/10/57
ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา
2557 [ไฟล์แนบ]