หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [[ปี 58] ,[ปี 57] ,[[ปี 56]]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
5/10/58
[ดาวน์โหลด] รหัสของโรงเรียนตัวแทนเขตคุณภาพลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**
 
4/9/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สมศ.รอบ4 กับ มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O , ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 4 (ปี 2559-2563)  
19/8/58
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอด
คล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" [รายละเอียด]
 
18/8/58
[ดาวน์โหลด] "ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ" (การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยน)
 
11/12/57
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯใส่รูปบัตรประจำตัว นักเรียน/ครู แล้วดำเนินการพิมพ์บัตรภายในวันที่ 12 ธ ค .57 [รหัสและคู่มือการลงทะเบียน] **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**