หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [[ปี 58] ,[ปี 57] ,[[ปี 56]]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
18/11/58
แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลการดำเนินงาน
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DLTV EVAL ที่ [เว็บไซต์]
ระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ย.58 ดำเนินการแล้วแจ้งที่สพป.ทราบด้วย[หนังสือ] [user สำหรับผู้บริหาร]
 
17/11/58
ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและตะวันออก
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนและครูผู้สอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้ที่ [เว็บไซต์]
 
17/11/58
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรมวิชาการ [รายชื่อสมาชิกแต่ละชมรม]
[หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]**แจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกชมรมถึง ศูนย์ประสานงานฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 **
 
17/11/58
มอบแบบฝึกทักษะการบูรณาการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิต [รายละเอียด]
 
13/11/58
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[รายละเอียด]
 
5/11/58
ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
[รายละเอียด]
 
2/11/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารแบบทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6 ครั้งที่ 5 **อ้างถึงหนังสือ สพป.ปจ.2 ที่ ศธ 04224/3590 ลว 29 ต.ค. 2558**  
2/11/58
แก้ไขเพิ่มเติม (ตารางการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี) [ดาวน์โหลด]  
30/10/58
ขอเชิญประชุมและปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 [หนังสือนำ]
[ตารางแข่งขัน] [ประกาศแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ]
 
13/10/58
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตคุณภาพลงทะเบียนเข้าร่วม แข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sp-pri2/
**[รหัสของโรงเรียน]**
 
5/10/58
[ดาวน์โหลด] รหัสของโรงเรียนตัวแทนเขตคุณภาพลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**
 
4/9/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สมศ.รอบ4 กับ มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O , ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 4 (ปี 2559-2563)  
19/8/58
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอด
คล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" [รายละเอียด]
 
18/8/58
[ดาวน์โหลด] "ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ" (การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยน)
 
11/12/57
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯใส่รูปบัตรประจำตัว นักเรียน/ครู แล้วดำเนินการพิมพ์บัตรภายในวันที่ 12 ธ ค .57 [รหัสและคู่มือการลงทะเบียน] **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**