หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [[ปี 58] ,[ปี 57] ,[[ปี 56]]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
16/5/59
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ตัวชี้วัดที่ 8 (ARS) ประจำปี 2559 *ให้ทุกโรงเรียนเข้าประเมินตนเอง รายละเอียดตามหนังสือ แก้ไข รอบ 9 เดือน ให้ประเมินตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 15 มิ.ย. 2559 [สำเนาหนังสือ]
16/5/59
แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา [หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/5/59
ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [รายละเอียด]
12/5/59
เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิทยากรแกนนำ (รวม 2 ท่าน) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในวันที่ 14 และ 17 พ.ค. 2559 เวลา 07:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม 3 [รายละเอียด]
2/5/59
เชิญประชุมปฏิบัติการผู้ประเมินระบบมาตรฐานการศึกษาฯ ในวันที่ 12 พ.ค. 2559 [หนังสือ+รายชื่อ]
2/5/59
เชิญประชุมปฏิบัติการเร่งรัดและเสริมพลังสร้างคุณภาพสู่สถานศึกษาเป้าหมาย ในวันที่ 11 พ.ค. 59 [หนังสือ+รายชื่อ]
18/4/59
การดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ[รายละเอียด]  
8/4/59
แจ้งการรับสื่อชุดการเล่นชุด "เล่นล้อมรัก" [รายละเอียด]  
1/4/59
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[รายละเอียด]  
1/4/59
เชิญชวนส่งผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
[รายละเอียด]
 
17/3/59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย [รายละเอียด]**ส่งแบบตอบรับภายใน 23 มี.ค 59 **  
17/3/59
การประเมินการใช้งาน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด] **รายงานที่ เว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559**
 
11/3/59
ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพตราพระราชทาน"บ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยา
ศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]
 
11/3/59
ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพโรงเรียนนำร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 [รายละเอียด]
 
11/3/59
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
10/3/59
แจ้งรายงานประจำปี 2559 ของสถานศึกษา [รายละเอียด] *โดยให้สำรอง ข้อมูลลงแผ่น CD หรืออีเมล์ kru-toom@hotmail.com ซึ่งไม่ต้องส่งเล่ม รายงานฯ มาที่กลุ่มภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559*  
8/3/59
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. [รายละเอียด]
 
4/3/59
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานงานสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ประชุม [รายละเอียด]**วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.59
เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3**
 
4/3/59
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
 
1/3/59
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้" [รายละเอียด]
ชมรม
สุขศึกษาฯ
1/3/59
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ
วิทยา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
 
23/2/59
แจ้งการปฏิบัติสำหรับครูที่คุมนักเรียนเดินทางมาสอบ (O-NET) ปีการศึกษา
2558 [รายละเอียด]
 
19/2/59
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
 
5/2/59
ขออนุญาตให้คณะกรรมการบริหารชมรมคอมพิวเตอร์จัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการ [รายละเอียด]
ชมรม
คอมพิวเตอร
5/2/59
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของชมรมสุขศึกษาและพลศึกษางาน
แข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" [รายละเอียด]
ชมรม
สุขศึกษา
5/2/59
ขออนุญาตครูชมรมภาษาไทยและชมรมบรรณารักษ์จัดนิทรรศการแสดง
ผงานทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน" [รายละเอียด]
 
4/2/59
ขออนุญาตครูชมรมคณิตศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
"ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" [รายละเอียด]
ชมรม
คณิตศาสตร์
4/2/59
แจ้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างศิลปะและจัด
นิทรรศการศิลปะ [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
4/2/59
จัดนิทรรศการแสดงผลงานชมรมการศึกษาพิเศษ [รายละเอียด]
ชมรมการ
ศึกษาพิเศษ
3/2/59
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ [รายละเอียด]  
3/2/59
ประชุมโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] **วันที่ 4 ก.พ. 59 เวลา13.00-16.30
ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
 
3/2/59
ขออนุญาตคณะกรรมการบริหารชมรมปฐมวัยจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ [รายละเอียด]
ชมรม
ปฐมวัย
2/2/59
นัดหมายสมาชิกชมรมและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับครูศิลปะ" [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
2/2/59
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่าน/ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน [รายละเอียด] **วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93ฯ**
ชมรม
บรรณารักษ์
2/2/59
สพฐ.ได้เปิด web Application สำหรับ การกรอกข้อมูลนักเรียน ป.3
ขอให้โรงเรียนเข้าไปที่ https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis/
พื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 **ขอรหัส
เข้าระบบได้ที่ ศน.มณีรัตนา โนนหัวรอ เบอร์ติดต่อ 097-0579165 ,
084-3424493 **
 
2/2/59
[ตาราง] การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" วันที่
9-10 กุมภาพันธ์ 2559
 
29/1/59
โครงการโรงเรียนประชารัฐ [หนังสือ] **ขอให้โรงเรียนที่มี
คุณสมบัติส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการถึงสพป.ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 59
 
29/1/59
ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บูรณาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานงานอาชีพและ
เทคโนโลยี [รายละเอียดพร้อมแบบตอบรับ] **วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
ชมรม
การงานฯ
29/1/59
[คำสั่งแต่งตั้งฯ] คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ  
28/1/59
แจ้งกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1"
และเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ร้องเพลง) เพิ่มเติม [รายละเอียด]
 
28/1/59
ดำเนินงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บูรณาการสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ [ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ] [หนังสือเชิญวิทยากร] [หนังสือเชิญสมาชิกร่วมประชุม] **วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
ชมรมวิทย์ฯ
27/1/59
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรมวิชาการ [หนังสือ , รายชื่อสมาชิกชมรม]  
27/1/59
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมปฐมวัยประชุม [หนังสือ] **ในวันเสาร์
ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
**
ชมรม
ปฐมวัย
20/1/59
1. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมศิลปะฯ ในวันที่ 27 ม.ค. 59 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก [รายชื่อ] 2. เชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ฯ วันที่ 6-7 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา [รายละเอียด] 3. ประชาสัมพันธ์
สั่งเสื้อชมรมศิลปะ กำหนดส่งภายใน 23 ม.ค.59 [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
19/1/59
ขอเชิญคณะกรรมการชมรมการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกท่าน ประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ชมรม
การงานฯ
19/1/59
[ดาวน์โหลด] เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
ครั้งที่ 1"
 
5/1/59
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาเด็กปฐมวัยไทยในศตวรรษที่
21 ด้วย "สะเต็มศึกษา" [รายละเอียด]
 
30/12/58
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
พุทธศักราช 2559" [รายละเอียด] โดยให้รายงานผลการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559
 
1/12/58
ขอเชิญประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนอ่านเชิงประจักษ์
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮมกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยส่งครูเข้าร่วมโรงเรียนละ 2 ท่าน [รายละเอียด]
 
18/11/58
แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลการดำเนินงาน
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DLTV EVAL ที่ [เว็บไซต์]
ระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ย.58 ดำเนินการแล้วแจ้งที่สพป.ทราบด้วย[หนังสือ] [user สำหรับผู้บริหาร]
 
17/11/58
ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและตะวันออก
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนและครูผู้สอน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้ที่ [เว็บไซต์]
 
17/11/58
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรมวิชาการ [รายชื่อสมาชิกแต่ละชมรม]
[หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]**แจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกชมรมถึง ศูนย์ประสานงานฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 **
 
17/11/58
มอบแบบฝึกทักษะการบูรณาการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิต [รายละเอียด]
 
13/11/58
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
[รายละเอียด]
 
5/11/58
ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
[รายละเอียด]
 
2/11/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารแบบทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6 ครั้งที่ 5 **อ้างถึงหนังสือ สพป.ปจ.2 ที่ ศธ 04224/3590 ลว 29 ต.ค. 2558**  
2/11/58
แก้ไขเพิ่มเติม (ตารางการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี) [ดาวน์โหลด]  
30/10/58
ขอเชิญประชุมและปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 [หนังสือนำ]
[ตารางแข่งขัน] [ประกาศแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ]
 
13/10/58
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตคุณภาพลงทะเบียนเข้าร่วม แข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/sp-pri2/
**[รหัสของโรงเรียน]**
 
5/10/58
[ดาวน์โหลด] รหัสของโรงเรียนตัวแทนเขตคุณภาพลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**
 
4/9/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สมศ.รอบ4 กับ มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O , ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 4 (ปี 2559-2563)  
19/8/58
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอด
คล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" [รายละเอียด]
 
18/8/58
[ดาวน์โหลด] "ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ" (การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยน)
 
11/12/57
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯใส่รูปบัตรประจำตัว นักเรียน/ครู แล้วดำเนินการพิมพ์บัตรภายในวันที่ 12 ธ ค .57 [รหัสและคู่มือการลงทะเบียน] **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**