หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ปี 56][ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
15/9/57
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทย  
15/9/57
โรงเรียนใดสนใจสั่งซื้อแบบเสื้อ กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64 ติดต่อที่ ศน.วิริยาภรณ์ 037-288337-8 ต่อ 35 [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
2/9/57
ครูที่ได้เข้ารับการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ในวันที่ 4-6 กย.57 และวันที่ 11-13 กย.57 สามารถดาวน์โหลด [บันทึกข้อความ-ขออนุญาตไปราชการ]  
2/9/57
ขอเลื่อนกำหนดการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท๊บแล็ตเพื่อการเรียนการสอน (รุ่นที่2)  
27/8/57
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 เวลา 09.00 น.  
14/8/57
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2557) ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
14/8/57
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2557  
14/8/57
เชิญชวนร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Award)  
29/7/57
[ดาวน์โหลด] เอกสารแนวทางการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
 
25/7/57
การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (จำนวน 10 โรง)  
25/7/57
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 3) (จำนวน 20 โรง)  
25/7/57
ขอเชิญวิทยากรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY เทิดไท้องค์ราชินี" (8 สิงหาคม 2557)ในวันที่ 7 สิงหาคม
2557
 
25/7/57
ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน "กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY เทิด ไท้องค์ราชินี" (8 สิงหาคม 2557)  
24/7/57
ขอให้ 30 โรงเรียน ที่ส่งครูให้เข้าร่วมประชุมโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้นำบันทึกข้อความอนุญาตไปราชการ และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาในวันประชุม [ดาวน์โหลดเอกสาร]  
23/7/57
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
21/7/57
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2557  
18/7/57
ขอเชิญประชุมสัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์และแนะแนวสู่การเรียน สายอาชีวศึกษา โรงเรียนดี ประจำตำบล  
18/7/57
โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อ ความดี" ปีที่ 7  
17/7/57
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ การสอนตามแนวคิดแบบ Montessori  
16/7/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนที่ได้รับสนันสนุนระหว่างปี 2553-2557)  
16/7/57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่ง ขันภายใต้โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  
8/7/57
ประชุมโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
8/7/57
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ตามแนวคิดมอนเทสเซอริ (Montessori)  
4/7/57
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  
3/7/57
ประชาสัมพันธ์การขอ User/password เพื่อเข้าใช้ Math Pro/Science Pro [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
2/7/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่เว็บไซต์ http://106.0.176.62/specialbasic/และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 17 ก.ค. 57 เปลี่ยนจากวันที่ 4 ก.ค 57  
2/7/57
การประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะใน ศตวรรษที่ 21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
1/7/57
ประชุมสัมมนาครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2557  
26/6/57
อบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  
26/6/57
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
20/6/57
แจ้งให้ครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง แก่ครูผู้สอนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระยะที่ 3  
18/6/57
การจัดทำข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ประจำปีการศึกษา 2557  
16/6/57
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
13/6/57
การประชุมพัฒนาครุภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนปี 2557  
4/6/57
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
29/5/57
การอบรมสัมมนาครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554-2556 (รุ่นที่ 1,2,3)  
26/5/57
ประชุมชี้แจงโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์  
19/5/57
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
28/4/57
ขอเชิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนสู่การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน และการ รายงานในระบบ online  
28/4/57
ขอเชิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีทักษะในศตวรรณที่ 21  
24/4/57
การประชุมปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557  
22/4/57
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
22/4/57
ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมดีเด่นฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
8/4/57
รายงานผลการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยให้ส่งกลับ สพป. ภายในวันที่ 11 เม.ย.57  
1/4/57
โครงการรักชาติถูกทางสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
1/4/57
สพป. ขอแจ้งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET ของ ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]  
1/4/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่สพฐ.ทวงงานที่ยังไม่รายงานจุดเน้นในระบบออนไลน์ : ข้อมูล 1 เมษายน 2557  
31/3/57
ให้สถานศึกษาดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556 ที่เว็บไซต์ http://school.stabdb.com/ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 และให้สถานศึกษาส่งแบบ รายงานมายังสพป. ทราบด้วย [รหัสผู้ใช้งาน] [รายชื่อรร.ที่ยังไม่ได้รายงาน]  
4/3/57
การรายงานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]  
28/2/57
[ดาวน์โหลด] ตารางการจัดห้องสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการ อ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
26/2/57
เชิญเป็นคณะกรรมการจัดดำเนินการสอบการตรวจสอบวัดความสามารถ ในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รอบสอง โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปี 2557 [คำส่่งฯ]  
17/2/57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด [ดาวน์โหลด] ข้อสอบ Pre NT ความสามารถด้าน
คิดคำนวณ ชั้นป.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ
 
24/1/57
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้เรียน  
23/1/57
โครงการส่งเสริมพัมนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)  
22/1/57
ขอเชิญประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ป.6] [คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ม.3]  
9/1/57
[ประกาศ]จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร เรื่อง การประกวดการเล่านิทานสำหรับ ด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุในเทคโนโลยี iPod และ MP3 และสื่อสมัยใหม่  
7/1/57
[คำชี้แจง] ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสินในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค  
2/1/57
[ดาวน์โหลด] สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63ฯ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 และ [ดาวน์โหลด] สรุปรายการที่เป็นตัวแทนภาคไป แข่งขันระดับชาติ  
20/12/56
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ [ลิงค์]  
12/12/56
[ดาวน์โหลด] เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้สอนการประกวดและแข่งขัน ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
28/11/56
[รหัสผ่าน] การกรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
27/11/56
แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผลการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการฯ [คณิตฯ] [ภาษาต่างประเทศ] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาไทย] [เด็กพิเศษฯ]  
26/11/56
แจ้งผลการประกวด และการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขต พื้นที่การศึกษางาน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 : [ศิลปะ] [ปฐมวัย] [สังคม] [การงานฯ] [สุขศึกษา] [ลูกเลือฯ] [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] [คอมพิวเตอร์]  
22/11/56
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมฯ [ตาราง] , ประกาศแต่ง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดและแข่งขันทางวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมฯ [รายชื่อ]
 
20/11/56
ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนตามมาตราการเร่งรัด คุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  
14/11/56
[ตาราง] การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมงานศิลปะหัตกรรม นักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556  
14/11/56
[ตาราง]การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่โรงเรียน บรรหารวิทยา ในระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2556  
13/11/56
ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  
13/11/56
สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ, สังคมศึกษาฯ, การอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ [ตาราง]  
12/11/56
แจ้งเปลี่ยนตารางแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3 จากเดิมเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็น 09.00 - 16.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 56 และหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรม พูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3 คือ "วิถีชีวิตวัยรุ่นไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"  
8/11/56
แจ้งเปลี่ยนตารางแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ระดับ ม.1-3 จากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 และกิจกรรม Story Telling และ Multi Skils Competition ม.1-3 จาก 13.00 - 16.00 น. เป็น
09.00 -16.00 น.
 
29/10/56
แก้ไขเอกสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [1]แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ [2] ตารางการประกวดและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ  
28/10/56
สาระความรู้จากการอบรมหลักสูตรเร่งรัดการบริหารคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา [ประกอบ หนังสือที่ ศธ 04224/4901 ลว 24 ตค56 เฉพาะ 35 โรง] ดาวน์โหลด [การประเมิน มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ม.1-15 , ปกการประเมินมาตรฐานฯ , Powerpoint (แผนพัฒนาการจัดการฯ , วิเคราะห์สภาพบริบท , ประเมินคุณภาพภายใน)]  
24/10/56
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [1]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ [2] ตารางการ ประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [3]หนังสือเชิญประชุมและ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ
[4] หนังสือแจ้งตารางการประกวดและแข่งขันฯ
 
3/10/56
ขอเชิญประชุมโรงเรียนนำร่อง 20 โรง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน