หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ปี 57][ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
4/9/58
[ดาวน์โหลด] เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สมศ.รอบ4 กับ มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O , ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 4 (ปี 2559-2563)  
2/9/58
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [รายละเอียด] ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ให้เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/tVpMVbFR1y ภายใน
วันที่ 9 กันยายน 2558
 
19/8/58
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอด
คล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" [รายละเอียด]
 
18/8/58
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา [รายละเอียด]
 
18/8/58
[ดาวน์โหลด] "ชุดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ" (การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยน)
 
17/8/58
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ยกระดับมาตรฐานการวัด
และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [รายละเอียด]
 
17/8/58
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการใช้
โปรแกรมบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษา
[รายละเอียด]
 
23/7/58
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [รายละเอียด] **ขอให้ท่านบันทึก ข้อมูลในระบบ SET ได้ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2558**  
17/7/58
ดาวน์โหลด [ตัวอย่าง] ฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา โรงเรียนฯ **อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04224/2249 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558**  
14/7/58
ขอให้โรงเรียนที่มีจัดการเรียนร่วมและเรียนร่วมบางแห่งกรอก ข้อมูลนักเรียนพิการในปีการศึกษา 1/2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ภายใน
วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2558
[รายละเอียด]
 
13/7/58
ขอเชิญคณะกรรมการชมรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประชุมในวันที่
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี 2
[รายละเอียด]
 
23/6/58
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. [รายละเอียด]  
23/6/58
การประชุมประธานและเลขานุการชมรมวิชาการ [รายละเอียด]  
23/6/58
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อน้ำและอากาศ ในรูปแบบการเรียนรู้
และการสำรวจโดยใช้วัฏจักรการวิจัยและแนวทางการประเมินแบบออนไลน์
[รายละเอียด]
 
19/6/58
ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ "พลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ผ่านระบบ DLIT REPORT [หนังสือ]
 
12/6/58
ขอให้โรงเรียนวิถึพุทธ [รายชื่อ] เข้าระบบประเมินตนเองตาม อัตลักษณ์ 29 ประการ ปี 2558 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com/main.php  
11/6/58
แก้ไขข้อมูล NT ปีการศึกษา 2557 [คำชี้แจง] [รายละเอียด]  
19/5/58
แจ้งให้ทราบ ขอยกเลิกการประชุมชมวิชาการ ทุกชม  
12/5/58
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ให้จัดประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ในวันศุกร์
ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนของ
ตนเอง [รายละเอียด]
 
31/3/58
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบ ออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ เว็บไซต์
[รหัสเข้าระบบ]
 
25/3/58
ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน(DLTV) ผ่านระบบประเมินDLTVEVAL [หนังสือ] เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com/login  
23/3/58
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา
2557 [รายละเอียด] โดยส่งแบบรายงานภายใน 5 เมษายน 2558
 
20/3/58
[คำสั่ง] แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 | [คำสั่ง] แต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินประเมินโรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2557  
12/3/58
แจ้งกำหนดประชุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
 
12/3/58
แจ้งกำหนดประชุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประเมินโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
ปีการศึกษา 2557 [รายลเอียด]
 
11/3/58
แจ้งรายงานประจำปี 2557 ของสถานศึกษา [รายละเอียด] [แบบฟอร์ม SAR] โดยกำหนดส่งต้นสังกัดภายใน 31 พฤษภาคม 2558  
11/3/58
แก้ไขข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ (ข้อ 1) [ไฟล์] | แก้ไขข้อสอบ LAS ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 (คณิตศาสตร์) รูปแบบเชิงซ้อน (ข้อ 3) [ไฟล์]
 
6/3/58
การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอริ ในบริบทสพฐ.
[รายละเอียด]
 
17/2/58
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
 
30/1/58
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นักเรียน] , [ครูผู้สอน]  
15/1/58
ขอเชิญประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
[ไฟล์]
 
13/1/58
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET  
12/1/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [คำสั่ง] , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 [คำสั่ง]
 
23/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การ
ศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ระดับภูมิภาพ [หนังสือ ตัวอย่าง และแบบใบสำคัญ]โดยส่งหลักฐาน ขอเบิกระหว่าง วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ที่กลุ่มการเงินฯ
 
17/12/57
การบันทึกข้อมูลแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐาน โครงการขยายผล การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรง) ผ่านเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายใน 19 ธันวาคม 2557 [คู่มือบันทึก] **รูปภาพที่ใช้บันทึกให้ลดขนาดภาพไม่เกิน 200 kb**  
12/12/57
แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 64 ให้อ่าน [รายละเอียด] เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมงาน
 
11/12/57
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯใส่รูปบัตรประจำตัว นักเรียน/ครู แล้วดำเนินการพิมพ์บัตรภายในวันที่ 12 ธ ค .57 [รหัสและคู่มือการลงทะเบียน] **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**
 
4/12/57
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ Pre O-NET ใหม่ จากเดิมวันที่ 15-16 ธ.ค.
เป็นวันที่ 15 ธ.ค.57 [ตารางใหม่]
 
26/11/57
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
และครูฝึกสอน กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
[รายละะเอียด]
 
19/11/57
ผลการแข่งขัน :งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนระดับเขตเข้าลงทะเบียน : รหัสและคู่มือการลงทะเบียน  
11/11/57
[ตาราง] การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา
 
6/11/57
แก้ไขตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
31/10/57
แก้ไข [ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรม การตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
30/10/57
[ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ
ตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
29/10/57
ตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
 
14/10/57
ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา
2557 [ไฟล์แนบ]