หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
22/3/60
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
22/3/60
ขอประชุมจัดทำแผนงานโครงการเครือข่ายของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย [รายละเอียด] **จำนวน 4 โรงเรียน **  
17/3/60
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2] **ให้ส่งเอกสารข้อมูล ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**  
15/3/60
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ปี 2560 [รายละเอียด]  
8/3/60
ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ทุกแห่ง คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษ [รายละเอียด]  
7/3/60
การประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]**ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3**  
2/3/60
การดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
22/2/60
ให้โรงเรียน [ดาวน์โหลด] คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 และ [ดาวน์โหลด] คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559  
22/2/60
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกคะแนนการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1 - 4 ได้ที่ [ลิงค์] **ส่งคะแนนได้ทั้งในรูปแบบ CD และส่งทาง email : superneena@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560**  
20/2/60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
20/2/60
การติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" [รายละเอียด]  
17/2/60
การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 [รายละเอียด]  
14/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [รายละเอียด]  
14/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
9/2/60
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] **จำนวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคารพระมาโปรด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.**  
31/1/60
**แจ้งเพื่อทราบ**ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเข้าไปเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้ 1. กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ NT ผ่านระบบ NT Access 2. การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online **หากมีปัญหาสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ ศน.รับผิดชอบในแต่ละงาน**  
24/1/60
การกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ NT ผ่านระบบ NT Access [ลิงค์] [รายละเอียด] **ให้รร.ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งแบบรายชื่อครูตามแบบ ส่งกลุ่มฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560**  
20/1/60
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
13/1/60
ศึกษาดูงาน Best Pratice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [รายละเอียด]  
13/1/60
แจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการนำส่งข้อมูลสารสนเทศ SAR Online ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย : ข้อมูล 13 มกราคม 2560 [รายละเอียด] **ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีข้อจำกัด ให้ประสานกับ ศน.วิริยาภรณ์ 086-0222359 และ ศน.เพชรไทย 062-9586195 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560**  
5/1/60
การอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ห้องเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ [รายละเอียด]  
27/12/59
แจ้งการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online [รายละเอียด , คู่มือ] **ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ที่ [ลิงค์]**  
16/12/59
การดำเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจและการทบทวน ฯ [รายละเอียด]