หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
30/11/59
การยืมชุดแบบทดสอบตาบอดสี [รายละเอียด]  
29/11/59
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ เหตุผล และภาษา พร้อมเฉลยคำตอบ ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]  
24/11/59
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก [รายละเอียด]  
24/11/59
การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
24/11/59
การดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี 2559-2560 [รายละเอียด]  
24/11/59
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2/2559 [รายละเอียด]  
21/11/59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
16/11/59
[ดาวน์โหลด] รหัสโรงเรียนลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
16/11/59
**แก้ไข [ประกาศ] แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา**  
9/11/59
เปลี่ยนแปลงตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [หนังสือ] [ตารางแข่งขัน]  
2/11/59
ขอเชิญประชุมและให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [หนังสือเชิญประชุมฯ]  
2/11/59
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
1/11/59
สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิดมอนเตสเซอรี ในบริบท สพฐ. [รายละเอียด]  
27/10/59
เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [รายละเอียด]  
26/10/59
เรียนเชิญประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference **สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 ท่าน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 [รายละเอียด] **, **สำหรับครูสอนภาษอังกฤษ ป.1 - ป.3 ของโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 [รายละเอียด] **  
26/9/59
[ดาวน์โหลด] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
22/9/59
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
21/9/59
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง [รายชื่อ] [ตอบแบบสำรวจฯ] **ทั้งนี้ขอให้เข้าไปตอบให้แล้วเสร็จภายใน 26 กันยายน 2559**  
20/9/59
การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน [รายละเอียด , สิ่งที่ส่งมาด้วย] **ให้โรงเรียนส่งไฟล์ข้อมูลแบบสรุปรายชื่อฯ มาที่ ja-meechaow@hotmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559**  
6/9/59
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 [รายละเอียด] **ปรับตารางกำหนดการประเมินฯ**  
5/9/59
ขอเชิญสมาชิกชมรมปฐมวัยประชุมและร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
2/9/59
การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 [รายละเอียด]  
2/9/59
ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง กำกับ ติดตามการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของโรงเรียนวิถีพุทธบนเว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com/main.php ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559  
29/8/59
การจัดส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย [รายละเอียด]  
24/8/59
การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินระบบออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์" [รายละเอียด]  
24/8/59
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสำรวจ (Exploration Activities) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะตามแนววิทยาศาสตร์ (Inquiry Activities) [รายละเอียด]  
24/8/59
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
22/8/59
การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจและทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ [รายละเอียด]  
22/8/59
ขยายเวลาการประกวด "ครูคณิตศาสตร์..ผู้พัฒนาตน" [รายละเอียด]  
11/8/59
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 3 [รายละเอียด]  
11/8/59
แจ้งผลการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ [รายละเอียด]  
11/8/59
การคัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา [รายละเอียด]  
3/8/59
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [รายละเอียด]  
3/8/59
ตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ การศึกษาผลกการดำเนินงานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" [รายละเอียด]  
28/7/59
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค [รายละเอียด] **จำนวน 11 โรง**  
26/7/59
การติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [รายละเอียด] [แบบสอบถามออนไลน์]  
22/7/59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 [รายละเอียด]  
22/7/59
การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" [รายละเอียด]  
21/7/59
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจิตวิทยาการสอนสังคมศึกษาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ [รายละเอียด]  
21/7/59
เชิญชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จของการใช้สื่อบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ [รายละเอียด] [คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ]  
15/7/59
การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลงานของ (E.S.O) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]  
15/7/59
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 [รายละเอียด]  
15/7/59
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" [รายละเอียด]  
8/7/59
การประเมินการใช้งาน DLTV แบบออนไลน์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด] **ให้แล้วเสร็จภายใน 12 ก.ค.59**  
7/7/59
โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
5/7/59
การดำเนินการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ปี 2559 [รายละเอียด]  
17/6/59

การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดีเด่นระดับเขตคุณภาพการศึกษา *เตรียมรับการประเมินในระดับเขตคุณภาพ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 [รายละเอียด , แนวทาง]

15/6/59
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ตัวชี้วัดที่ 8 (ARS) ประจำปี 2559 *ให้ทุกโรงเรียนเข้าประเมินตนเอง รายละเอียดตามหนังสือ แก้ไข รอบ 9 เดือน ให้ประเมินตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 15 มิ.ย. 2559 [สำเนาหนังสือ , รหัสสำหรับเข้ารายงาน]
10/6/59

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา *ส่งแบบตอบรับภายใน 28 มิถุนายน 2559 [รายละเอียด]

8/6/59

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21" *สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2559 [รายละเอียด]

6/6/59

การทดสอบการอ่าน นักเรียน ป.1 – ป.6 โครงการ ผอ.ป.3 ตาม ROADMAP ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง (ปีการศึกษา 2558-2559) [รายละเอียด , แบบทดสอบ ป.1 - ป.6]

3/6/59
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) [รายละเอียด]
3/6/59
การประกวดการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยการอ่าน การพัฒนาห้องสมุดและบรรณารักษ์ดีเด่น *ให้ประธานเขตคุณภาพฯส่งชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2559 [รายละเอียด]
16/5/59
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ตัวชี้วัดที่ 8 (ARS) ประจำปี 2559 *ให้ทุกโรงเรียนเข้าประเมินตนเอง รายละเอียดตามหนังสือ แก้ไข รอบ 9 เดือน ให้ประเมินตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 15 มิ.ย. 2559 [สำเนาหนังสือ]
16/5/59
แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา [หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/5/59
ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [รายละเอียด]
12/5/59
เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิทยากรแกนนำ (รวม 2 ท่าน) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในวันที่ 14 และ 17 พ.ค. 2559 เวลา 07:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม 3 [รายละเอียด]
2/5/59
เชิญประชุมปฏิบัติการผู้ประเมินระบบมาตรฐานการศึกษาฯ ในวันที่ 12 พ.ค. 2559 [หนังสือ+รายชื่อ]
2/5/59
เชิญประชุมปฏิบัติการเร่งรัดและเสริมพลังสร้างคุณภาพสู่สถานศึกษาเป้าหมาย ในวันที่ 11 พ.ค. 59 [หนังสือ+รายชื่อ]
18/4/59
การดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ[รายละเอียด]  
8/4/59
แจ้งการรับสื่อชุดการเล่นชุด "เล่นล้อมรัก" [รายละเอียด]  
1/4/59
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[รายละเอียด]  
1/4/59
เชิญชวนส่งผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
[รายละเอียด]
 
17/3/59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย [รายละเอียด]**ส่งแบบตอบรับภายใน 23 มี.ค 59 **  
17/3/59
การประเมินการใช้งาน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.
ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด] **รายงานที่ เว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559**
 
11/3/59
ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพตราพระราชทาน"บ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยา
ศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]
 
11/3/59
ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพโรงเรียนนำร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 [รายละเอียด]
 
11/3/59
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
10/3/59
แจ้งรายงานประจำปี 2559 ของสถานศึกษา [รายละเอียด] *โดยให้สำรอง ข้อมูลลงแผ่น CD หรืออีเมล์ kru-toom@hotmail.com ซึ่งไม่ต้องส่งเล่ม รายงานฯ มาที่กลุ่มภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559*  
8/3/59
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. [รายละเอียด]
 
4/3/59
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานงานสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 ประชุม [รายละเอียด]**วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.59
เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3**
 
4/3/59
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
 
1/3/59
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้" [รายละเอียด]
ชมรม
สุขศึกษาฯ
1/3/59
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ
วิทยา ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
 
23/2/59
แจ้งการปฏิบัติสำหรับครูที่คุมนักเรียนเดินทางมาสอบ (O-NET) ปีการศึกษา
2558 [รายละเอียด]
 
19/2/59
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
 
5/2/59
ขออนุญาตให้คณะกรรมการบริหารชมรมคอมพิวเตอร์จัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการ [รายละเอียด]
ชมรม
คอมพิวเตอร
5/2/59
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของชมรมสุขศึกษาและพลศึกษางาน
แข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" [รายละเอียด]
ชมรม
สุขศึกษา
5/2/59
ขออนุญาตครูชมรมภาษาไทยและชมรมบรรณารักษ์จัดนิทรรศการแสดง
ผงานทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน" [รายละเอียด]
 
4/2/59
ขออนุญาตครูชมรมคณิตศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
"ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" [รายละเอียด]
ชมรม
คณิตศาสตร์
4/2/59
แจ้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างศิลปะและจัด
นิทรรศการศิลปะ [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
4/2/59
จัดนิทรรศการแสดงผลงานชมรมการศึกษาพิเศษ [รายละเอียด]
ชมรมการ
ศึกษาพิเศษ
3/2/59
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ [รายละเอียด]  
3/2/59
ประชุมโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] **วันที่ 4 ก.พ. 59 เวลา13.00-16.30
ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
 
3/2/59
ขออนุญาตคณะกรรมการบริหารชมรมปฐมวัยจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ [รายละเอียด]
ชมรม
ปฐมวัย
2/2/59
นัดหมายสมาชิกชมรมและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับครูศิลปะ" [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
2/2/59
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่าน/ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน [รายละเอียด] **วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93ฯ**
ชมรม
บรรณารักษ์
2/2/59
สพฐ.ได้เปิด web Application สำหรับ การกรอกข้อมูลนักเรียน ป.3
ขอให้โรงเรียนเข้าไปที่ https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis/
พื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 **ขอรหัส
เข้าระบบได้ที่ ศน.มณีรัตนา โนนหัวรอ เบอร์ติดต่อ 097-0579165 ,
084-3424493 **
 
2/2/59
[ตาราง] การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" วันที่
9-10 กุมภาพันธ์ 2559
 
29/1/59
โครงการโรงเรียนประชารัฐ [หนังสือ] **ขอให้โรงเรียนที่มี
คุณสมบัติส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการถึงสพป.ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 59
 
29/1/59
ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บูรณาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานงานอาชีพและ
เทคโนโลยี [รายละเอียดพร้อมแบบตอบรับ] **วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
ชมรม
การงานฯ
29/1/59
[คำสั่งแต่งตั้งฯ] คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1" และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ  
28/1/59
แจ้งกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1"
และเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ร้องเพลง) เพิ่มเติม [รายละเอียด]
 
28/1/59
ดำเนินงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บูรณาการสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ [ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ] [หนังสือเชิญวิทยากร] [หนังสือเชิญสมาชิกร่วมประชุม] **วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2**
ชมรมวิทย์ฯ
27/1/59
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรมวิชาการ [หนังสือ , รายชื่อสมาชิกชมรม]  
27/1/59
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมปฐมวัยประชุม [หนังสือ] **ในวันเสาร์
ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
**
ชมรม
ปฐมวัย
20/1/59
1. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมศิลปะฯ ในวันที่ 27 ม.ค. 59 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก [รายชื่อ] 2. เชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ฯ วันที่ 6-7 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา [รายละเอียด] 3. ประชาสัมพันธ์
สั่งเสื้อชมรมศิลปะ กำหนดส่งภายใน 23 ม.ค.59 [รายละเอียด]
ชมรม
ศิลปะฯ
19/1/59
ขอเชิญคณะกรรมการชมรมการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกท่าน ประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ชมรม
การงานฯ
19/1/59
[ดาวน์โหลด] เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
ครั้งที่ 1"
 
5/1/59
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาเด็กปฐมวัยไทยในศตวรรษที่
21 ด้วย "สะเต็มศึกษา" [รายละเอียด]