หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
13/1/60
ศึกษาดูงาน Best Pratice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [รายละเอียด]  
13/1/60
แจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการนำส่งข้อมูลสารสนเทศ SAR Online ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย : ข้อมูล 13 มกราคม 2560 [รายละเอียด] **ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีข้อจำกัด ให้ประสานกับ ศน.วิริยาภรณ์ 086-0222359 และ ศน.เพชรไทย 062-9586195 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560**  
5/1/60
การอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ห้องเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ [รายละเอียด]  
27/12/59
แจ้งการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online [รายละเอียด , คู่มือ] **ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ที่ [ลิงค์]**  
16/12/59
การดำเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจและการทบทวน ฯ [รายละเอียด]