หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ปี 56][ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
8/4/57
รายงานผลการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยให้ส่งกลับ สพป. ภายในวันที่ 11 เม.ย.57  
1/4/57
โครงการรักชาติถูกทางสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
1/4/57
สพป. ขอแจ้งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET ของ ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]  
1/4/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่สพฐ.ทวงงานที่ยังไม่รายงานจุดเน้นในระบบออนไลน์ : ข้อมูล 1 เมษายน 2557  
31/3/57
ให้สถานศึกษาดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556 ที่เว็บไซต์ http://school.stabdb.com/ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 และให้สถานศึกษาส่งแบบ รายงานมายังสพป. ทราบด้วย [รหัสผู้ใช้งาน] [รายชื่อรร.ที่ยังไม่ได้รายงาน]  
4/3/57
การรายงานข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2]  
28/2/57
[ดาวน์โหลด] ตารางการจัดห้องสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการ อ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
26/2/57
เชิญเป็นคณะกรรมการจัดดำเนินการสอบการตรวจสอบวัดความสามารถ ในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รอบสอง โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปี 2557 [คำส่่งฯ]  
17/2/57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด [ดาวน์โหลด] ข้อสอบ Pre NT ความสามารถด้าน
คิดคำนวณ ชั้นป.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ
 
24/1/57
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้เรียน  
23/1/57
โครงการส่งเสริมพัมนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)  
22/1/57
ขอเชิญประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ป.6] [คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ม.3]  
9/1/57
[ประกาศ]จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร เรื่อง การประกวดการเล่านิทานสำหรับ ด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุในเทคโนโลยี iPod และ MP3 และสื่อสมัยใหม่  
7/1/57
[คำชี้แจง] ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสินในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค  
2/1/57
[ดาวน์โหลด] สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63ฯ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 และ [ดาวน์โหลด] สรุปรายการที่เป็นตัวแทนภาคไป แข่งขันระดับชาติ  
20/12/56
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ [ลิงค์]  
12/12/56
[ดาวน์โหลด] เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้สอนการประกวดและแข่งขัน ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
28/11/56
[รหัสผ่าน] การกรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
27/11/56
แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผลการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการฯ [คณิตฯ] [ภาษาต่างประเทศ] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาไทย] [เด็กพิเศษฯ]  
26/11/56
แจ้งผลการประกวด และการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขต พื้นที่การศึกษางาน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 : [ศิลปะ] [ปฐมวัย] [สังคม] [การงานฯ] [สุขศึกษา] [ลูกเลือฯ] [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] [คอมพิวเตอร์]  
22/11/56
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมฯ [ตาราง] , ประกาศแต่ง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดและแข่งขันทางวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมฯ [รายชื่อ]
 
20/11/56
ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนตามมาตราการเร่งรัด คุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  
14/11/56
[ตาราง] การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษเรียนร่วมงานศิลปะหัตกรรม นักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556  
14/11/56
[ตาราง]การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่โรงเรียน บรรหารวิทยา ในระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2556  
13/11/56
ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  
13/11/56
สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ, สังคมศึกษาฯ, การอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ [ตาราง]  
12/11/56
แจ้งเปลี่ยนตารางแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3 จากเดิมเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็น 09.00 - 16.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 56 และหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรม พูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3 คือ "วิถีชีวิตวัยรุ่นไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"  
8/11/56
แจ้งเปลี่ยนตารางแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ระดับ ม.1-3 จากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 และกิจกรรม Story Telling และ Multi Skils Competition ม.1-3 จาก 13.00 - 16.00 น. เป็น
09.00 -16.00 น.
 
29/10/56
แก้ไขเอกสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [1]แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ [2] ตารางการประกวดและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ  
28/10/56
สาระความรู้จากการอบรมหลักสูตรเร่งรัดการบริหารคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา [ประกอบ หนังสือที่ ศธ 04224/4901 ลว 24 ตค56 เฉพาะ 35 โรง] ดาวน์โหลด [การประเมิน มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ม.1-15 , ปกการประเมินมาตรฐานฯ , Powerpoint (แผนพัฒนาการจัดการฯ , วิเคราะห์สภาพบริบท , ประเมินคุณภาพภายใน)]  
24/10/56
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [1]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ [2] ตารางการ ประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [3]หนังสือเชิญประชุมและ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ
[4] หนังสือแจ้งตารางการประกวดและแข่งขันฯ
 
3/10/56
ขอเชิญประชุมโรงเรียนนำร่อง 20 โรง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน