หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ปี 57][ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
6/3/58
การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดการ
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอริ ในบริบทสพฐ.
[รายละเอียด]
 
17/2/58
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
 
30/1/58
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นักเรียน] , [ครูผู้สอน]  
15/1/58
ขอเชิญประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
[ไฟล์]
 
13/1/58
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET  
12/1/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [คำสั่ง] , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 [คำสั่ง]
 
23/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การ
ศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ระดับภูมิภาพ [หนังสือ ตัวอย่าง และแบบใบสำคัญ]โดยส่งหลักฐาน ขอเบิกระหว่าง วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ที่กลุ่มการเงินฯ
 
17/12/57
การบันทึกข้อมูลแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐาน โครงการขยายผล การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรง) ผ่านเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายใน 19 ธันวาคม 2557 [คู่มือบันทึก] **รูปภาพที่ใช้บันทึกให้ลดขนาดภาพไม่เกิน 200 kb**  
12/12/57
แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 64 ให้อ่าน [รายละเอียด] เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมงาน
 
11/12/57
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯใส่รูปบัตรประจำตัว นักเรียน/ครู แล้วดำเนินการพิมพ์บัตรภายในวันที่ 12 ธ ค .57 [รหัสและคู่มือการลงทะเบียน] **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมคิด 087-5602924**
 
4/12/57
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ Pre O-NET ใหม่ จากเดิมวันที่ 15-16 ธ.ค.
เป็นวันที่ 15 ธ.ค.57 [ตารางใหม่]
 
26/11/57
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
และครูฝึกสอน กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
[รายละะเอียด]
 
19/11/57
ผลการแข่งขัน :งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนระดับเขตเข้าลงทะเบียน : รหัสและคู่มือการลงทะเบียน  
11/11/57
[ตาราง] การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา
 
6/11/57
แก้ไขตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
31/10/57
แก้ไข [ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรม การตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
30/10/57
[ประกาศ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ
ตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
29/10/57
ตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : นักเรียนปกติ : นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
 
14/10/57
ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา
2557 [ไฟล์แนบ]