หนังสือจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
20/9/60
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [รายละเอียด]  
14/9/60
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลางและตะวันออก [รายละเอียด]  
14/9/60
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัยฯ ครั้งที่2 [รายละเอียด]  
6/9/60
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน[รายละเอียด]  
30/8/60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี" [รายละเอียด]  
23/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน [รายละเอียด]  
22/8/60
มอบเอกสารแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1-5และแบบเทคนิดการคิดคำนวนฯ [รายละเอียด]  
22/8/60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออก [รายละเอียด]  
9/8/60
โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (2560) [รายละเอียด]  
27/7/60
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ [รายละเอียด]  
27/7/60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]  
24/7/60
โครงการ "ครูดี ไม่มีอบายมุข"ประจำปี 2561 ปีที่7 [รายละเอียด]  
24/7/60
เชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครโรงเรียนูในโครงการ[รายละเอียด]  
17/7/60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"[รายละเอียด]  
11/7/60
การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภาฯ[รายละเอียด]  
11/7/60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [รายละเอียด]  
30/6/60
การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย "บ้านแห่งอนาคต"[รายละเอียด] [manual] [passout] [poster]  
30/6/60
รูปแบบแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระ[รายละเอียด]  
28/6/60
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-ป.3ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูสอนอ่านเชิงประจักษ์ ป.1-ป.3 [รายละเอียด]  
23/6/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา[รายละเอียด]  
20/6/60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกชมรมสุขศึกษาและพลศึกษา[รายละเอียด]  
14/6/60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ [รายละเอียด]  
14/6/60
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด-ครั้งที่-41 [รายละเอียด]  
13/6/60
ประชาสัมพันธ์รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
8/6/60
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEDReserch [รายละเอียด]  
8/6/60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
8/6/60
เปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติโครงการ[รายละเอียด]  
18/5/60
แจ้งขอรับรองการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน E.S.O ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเลื่อนระดับมาตรฐานของตนเอง (Upgrade) [รายละเอียด]  
18/5/60
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้เชื่อมโยงเนื้อหาตัวชี้วัด/มาตรฐานของหลักสูตร [รายละเอียด]  
5/5/60
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงการดำเนินการเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน [รายละเอียด]**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากวันที่ 11 พ.ค.60 เป็นวันที่ 9 พ.ค.60**  
3/5/60
เชิญประชุมชี้แจงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา [รายละเอียด] **แจ้งประธานเขตคุณภาพนาดี 1-3 และกบินทร์บุรี 1-8 เข้าร่วมตามคำสั่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560**  
26/4/60
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ Thailand 4.0 สู่สถานศึกษา [รายละเอียด]  
24/4/60
แจ้งโรงเรียนแก้ไขการส่งจำนวนครูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ **แจ้ง 10 โรงเรียนขับเคลื่อน** [รายละเอียด]  
18/4/60
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 [หนังสือ+รายชื่อโรงเรียน , ใบสมัครฯ]  
12/4/60
แจ้งโรงเรียนส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล **แจ้ง 10 โรงเรียนขับเคลื่อน**[รายละเอียด]  
12/4/60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" **จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560** [รายละเอียด] | ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" **รร.บ้านกุงประชาสรรค์ , รร.วัดโคกป่าแพง , รร.บ้านเขาไม้แก้ว ** [รายละเอียด]  
12/4/60
แจ้งตัวอย่างรูปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] [ตัวอย่างไฟล์รายงานฯ]  
30/3/60
การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
30/3/60
ขอเชิญประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ [รายละเอียด] **โห้โรงเรียนรับชมผ่านทาง www.obectv.tv และ www.youtube ค้นหา OBEC Channel ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ สถานศึกษาของตนเอง**  
30/3/60
ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินคงสภาพโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [รายละเอียด]  
30/3/60
การประเมินผลงานเพื่อคงสภาพตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]  
22/3/60
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
22/3/60
ขอประชุมจัดทำแผนงานโครงการเครือข่ายของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย [รายละเอียด] **จำนวน 4 โรงเรียน **  
17/3/60
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2] **ให้ส่งเอกสารข้อมูล ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**  
15/3/60
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ปี 2560 [รายละเอียด]  
8/3/60
ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ทุกแห่ง คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษ [รายละเอียด]  
7/3/60
การประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]**ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3**  
2/3/60
การดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
22/2/60
ให้โรงเรียน [ดาวน์โหลด] คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 และ [ดาวน์โหลด] คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559  
22/2/60
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกคะแนนการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1 - 4 ได้ที่ [ลิงค์] **ส่งคะแนนได้ทั้งในรูปแบบ CD และส่งทาง email : superneena@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560**  
20/2/60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
20/2/60
การติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" [รายละเอียด]  
17/2/60
การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 [รายละเอียด]  
14/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [รายละเอียด]  
14/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
9/2/60
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] **จำนวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคารพระมาโปรด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.**  
31/1/60
**แจ้งเพื่อทราบ**ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเข้าไปเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้ 1. กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ NT ผ่านระบบ NT Access 2. การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online **หากมีปัญหาสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ ศน.รับผิดชอบในแต่ละงาน**  
24/1/60
การกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ NT ผ่านระบบ NT Access [ลิงค์] [รายละเอียด] **ให้รร.ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งแบบรายชื่อครูตามแบบ ส่งกลุ่มฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560**  
20/1/60
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]  
13/1/60
ศึกษาดูงาน Best Pratice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [รายละเอียด]  
13/1/60
แจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการนำส่งข้อมูลสารสนเทศ SAR Online ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย : ข้อมูล 13 มกราคม 2560 [รายละเอียด] **ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีข้อจำกัด ให้ประสานกับ ศน.วิริยาภรณ์ 086-0222359 และ ศน.เพชรไทย 062-9586195 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560**  
5/1/60
การอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ห้องเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ [รายละเอียด]  
27/12/59
แจ้งการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online [รายละเอียด , คู่มือ] **ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ที่ [ลิงค์]**  
16/12/59
การดำเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจและการทบทวน ฯ [รายละเอียด]