หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
23/3/58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบ DMC [แบบตารางเก็บข้อมูล] [แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บฯ] ขอให้โรงเรียนส่ง ไฟล์แบบตารางฯกลับมาที่กลุ่มฯ ภายใน 20 เม.ย.58 ที่ระบบ e-office หรือ email : edu.prachin2@gmail.com
ศูนย์ ITEC
4/3/58
การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต [หนังสือ] ที่เว็บไซด์ (http://202.29.172.140/obecdata/) โดยให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.
ศูนย์ ITEC
30/1/58
ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเหลือ จ่ายปลายปี 2557 , งบประมาณปี 2558 (งบปกติ) และงบประมาณรายการกระตุ้น เศรษฐกิจ [แบบรายงาน] [บัญชีจัดสรร 1 , 2 , 3] ส่งกลุ่มฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)
งบประมาณ
17/12/57
รายการครุภัณฑ์การศึกษาแบบเลือกซื้อ (Shopping list) ปีงบประมาณ
2558 [ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
และห้องสมุด
, ครุภัณฑ์ดนตรี]
งบประมาณ
1/12/57
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบจำนวนแยกรายชั้น เพศ ข้อมูล 10 พ.ย. 57 [รายชื่อ] แบบสรุปรายการจำนวนสิ่งก่อสร้าง Bobec แผนผังโรงเรียน [รายชื่อ] ให้ดำเนินการโดยด่วน **เนื่องจากสพป.จะต้องนำมาตรวจสอบ
กับยอดที่ประมวลผลจากระบบ**
ข้อมูลสารสนเทศ
29/10/57
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก (60โรง) รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการขยาย ผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ [แบบรายงาน] ความพร้อมในการเปิดใช้ระบบ โดยให้ส่งภายใน 30 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่เมล์ ict_esao@hotmail.com
ศูนย์ ITEC
28/10/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 ของสถานศึกษา **ให้ส่ง [แบบรายงาน] ภายในวันที่ 29 ตค.57 ที่เมล์ pu0916@windowslive.com**
งบประมาณ
15/10/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [แนวทางการดำเนินงานฯ] [แบบเก็บข้อมลนร.ฯ] [แบบฟอร์มนร.ติด G] [แบบฟอร์มนร.ซ้อน] ภายใน 10 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ ITEC
2/10/57
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมุลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปีงบประมาณ 2557 [แบบสรุปรายการฯ] [คู่มือระบบฯ] ขอให้ดำเนินการภายใน 1 พ.ย. 2557
ข้อมูลสารสนเทศ
22/9/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามการรายงานการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ที่เว็บไซต์ ลิงค์
งบประมาณ
19/9/57
[บัญชีจัดสรร]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการ เรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
งบประมาณ
18/9/57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (60 โรง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เข้ารายงาน การหาผู้รับจ้าง และการทำสัญญาจ้าง ที่ http://210.246.188.154/dltv/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กย 57 และสำเนาเอกสารรายงานจากหน้า เว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มแผนฯ
งบประมาณ
s