หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 59] [ปี 58]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
1/12/59
การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเขตคุณภาพการศึกษา และเขตคุณภาพการศึกษาพิเศษ [แจ้งประธานเขตคุณภาพฯ] [แจ้งผู้บริหารโรงเรียน]
นโยบายและแผน
18/11/59
**แจ้งประธานเขตคุณภาพ** ดาวน์โหลด [แบบสรุปผลการพิจารณาฯ] เพื่อใช้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือที่ ศธ 04224/3745 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ
16/11/59
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [หนังสือ , แบบสรุปผลฯ , คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ (ไฟล์ pdf) , (ไฟล์ word)]
ติดตาม
14/11/59
ารจัดทำข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
ข้อมูลสารสนเทศ
9/11/59
แจ้งรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด]
งบประมาณ
1/11/59
แจ้งราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ครุภัณฑ์รายการถังน้ำ [รายละเอียด]
งบประมาณ
28/10/59
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] [แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง]
ข้อมูลสารสนเทศ
25/10/59
ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินก่อสร้างงบปีเดียว (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค บังคับ) **จำนวน 17 รายการ ทั้งนี้ ให้มารับเอกสารแบบแปลนรายการก่อสร้างได้ที่กลุ่มแผนฯ** [รายละเอียด]
งบประมาณ
17/10/59
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) [รายละเอียด] [บัญชีจัดสรร : รายการค่าก่อสร้าง | รายการค่าปรับปรุง]
งบประมาณ
17/10/59
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) ประจำปี 2559 [รายละเอียด] [ลิงค์] ** ให้โรงเรียนใช้ Usename และ password เดิมเข้าระบบ หากมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 037-280286-7 ต่อ 25**
ข้อมูลสารสนเทศ
11/10/59
สำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด [รายละเอียด] [รายชื่อโรงเรียนตอบแบบสำรวจ] **ให้โรงเรียนที่ยังไม่ตอบหรือยังตอบไม่ครบเข้าไปรายงานบนเว็บไซต์ [ลิงค์]**
นโยบายและแผน
7/10/59
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) [รายละเอียด] **กิจกรรมประถม จำนวน 93 รายการ , กิจกรรม ม.ต้น จำนวน 4 รายการ**
งบประมาณ
7/10/59
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม) [รายละเอียด] **จำนวน 7 รายการ**
งบประมาณ
7/10/59
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล [รายละเอียด] **จำนวน 20 รายการ**
งบประมาณ
6/10/59
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
4/10/59
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F [รายละเอียด]
งบประมาณ
3/10/59
ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตอบแบบสำรวจความ ต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ลิงค์] ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 **ขอให้ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตร ให้ชัดเจนและระบุชื่อตรงกับความต้องการจริง เนื่องจาก สพฐ.ต้องการข้อมูลในเชิงลึก เพื่อไปดำเนินการพัฒนาต่อไป**
งบประมาณ
3/10/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA รอบ 12 เดือน บนเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th : ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งกรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานส่งให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 **
งบประมาณ