หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
28/3/60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]
งบประมาณ
28/3/60
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]
งบประมาณ
17/3/60
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบ DMC [รายละเอียด , แบบเก็บข้อมูลฯ] **ให้ส่งแบบเก็บข้อมูลฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่อีเมล์ admin@prachinburi2.go.th **
ข้อมูลสารสนเทศ
15/3/60
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา [รายละเอียด] **ให้ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560**
งบประมาณ
15/3/60
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด] **จำนวน 51 โรงเรียน**
งบประมาณ
22/2/60
แจ้งเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] **จากเดิมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2560**
ข้อมูลสารสนเทศ
21/2/60
ขอเชิญชมการถ่ายทอดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด] **ให้รับชมผ่านช่องทาง www.obectv.tv และ www.youtube.com/channel ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.**
นโยบายและแผน
15/2/60
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559 [หนังสือ , บัญชีรายชื่อ , ขั้นตอนฯ , แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง] **จำนวน 47 โรงเรียน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560**
ข้อมูลสารสนเทศ
30/1/60
การสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี **รายงานข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่ [ลิงค์] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560**
นโยบายและแผน
30/1/60
[รายชื่อ] สรุปการส่งรายงานการใช้งบประมาณของสพฐ.รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 **ขอให้โรงเรียนส่ง [แบบรายงาน] ให้กลุ่มฯ โดยด่วน หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th**
งบประมาณ
30/1/60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
12/1/60
แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router) [รายละเอียด]**จำนวนโรงเรียน 25 แห่ง**
ศูนย์ ITEC
10/1/60
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2560 [หนังสือ , แบบสรุปผลฯ , คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ]
ติดตาม
9/1/60
แจ้งสถานศึกษาให้ตรวจสอบและรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบออนไลน์ **ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ให้ใช้รหัส obec 6 หลัก เข้าสู่ระบบ**[รายละเอียด]
งบประมาณ
6/1/60
ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการ [รายละเอียด] **แจ้งโรงเรียนบ้านนางเลง , บ้านตรอกปลาไหล , บ้านโนนสูง , วัดโคกอุดม**
นโยบายและแผน
4/1/60
ให้โรงเรียนที่ต้องการขอความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ส่ง[แบบสำรวจ] พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ (ยกเว้นรร.ประชารัฐ) มาที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในระดับเขตพื้นที่ต่อไป [หนังสือ]
นโยบายและแผน
23/12/59
ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด [รายละเอียด] **ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/serveycctvpj2 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560**
ศูนย์ ITEC
23/12/59
ติดตามการดำเนินงานงบประมาณปี 2559-2560 รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (งบลงทุนและงบกลาง) [หนังสือ+รายละเอียดการจัดสรรฯ] , [แบบรายงานฯ]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ( ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
21/12/59
ขอความร่วมมือสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [หนังสือ , แบบสำรวจฯ] **โดยส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 **
ศูนย์ ITEC
8/12/59
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC