หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
12/2/59
ให้โรงเรียนในสังกัดมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน (วิทยบูรณากร ไอซีที) บันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th/ ภายในวันที่ 17 กพ. 59
[คู่มือการใช้เว็บฯ]**เข้าระบบด้วยรหัส SMIS 8 หลัก**
ศุนย์ ITEC
9/2/59
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ [หนังสือ ,
สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
2/2/59
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [รายละเอียด]
งบประมาณ
25/1/59
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี
พ.ศ.2559 [หนังสือ , ประกาศฯ]
นโยบายและแผน
11/1/59
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการอ่านออกเขียนได้
ครั้ังที่ 6 **ส่งสรุปแบบรายงานผลฯภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้ที่
กลุ่มฯหรืออีเมล์ plan@prachinburi2.go.th** [หนังสือ , เครื่องมือฯ]
ติดตามฯ
11/1/59
**แจ้งประธานเขตคุณภาพการศึกษา**การเร่งรัดการดำเนินโครงการ
พัฒนาเขตคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ]
นโยบายและแผน
29/12/58
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] แก้ไขเอกสารขอรับงบประมาณซ่อมแซม
บ้านพักครูและส่งหลักฐานเพิ่มเติม ภายในเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.58
งบประมาณ
25/12/58
การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [รายละเอียด]
งบประมาณ
14/12/58
ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน รายการค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
14/12/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%) [หนังสือ , สิ่งทีส่งมาด้วย]
งบประมาณ
14/12/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%) [หนังสือ , สิ่งทีส่งมาด้วย]
งบประมาณ
14/12/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558 [หนังสือ , สิ่งทีส่งมาด้วย]
งบประมาณ
30/11/58
สรุปแนวทางการจัดทำโครงการเสนอเขตพื้นที่การศึกษา [หนังสือ] [แนวทางฯ]
งบประมาณ
26/11/58
สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึก
ทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ] [แบบรายงาน]
งบประมาณ
17/11/58
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-6 ด้านการอ่าน ออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) [หนังสือ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ติดตามฯ
17/11/58
การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเขตคุณภาพการศึกษา[รายละเอียด] **ขอให้เขตคุณภาพเสนอขออนุมัติโครงการฯภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558**
นโยบายและแผน
16/11/58
[รายชื่อ]โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารรายการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)
**ขอให้โรงเรียนดังกล่าวเร่งดำเนินการส่งภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน
2558**
ข้อมูลสารสนเทศ
16/11/58
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา [รายละเอียด] **ให้โรงเรียนส่งภายใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
**
งบประมาณ
13/11/58
การจัดทำข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด] **ขอให้ดำเนินการภายใน
30 พฤศจิกายน 2558**
ศุนย์ ITEC
11/11/58
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
9/11/58
ขอเชิญประชุมการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 **แจ้งประธานเขตคุณภาพ/ประธานเขตพัฒนารร.ขนาดเล็ก/ประธานชมรม วิชาการ **[รายละเอียด]
นโยบายและแผน
3/11/58
การส่งมอบแผ่นปฏิบัติการพร้อมแผ่นโปรแกรมสำนักงาน และยืนยันสิทธิ
การใช้งาน (Activate) ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
[รายละเอียด] **ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556-2557 ได้ที่

http://202.29.172.140/dlitdata/
ศุนย์ ITEC
29/10/58
ให้โรงเรียนตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และ
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
ส่งแบบรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
[แบบรายงาน]
งบประมาณ
27/10/58
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-6 ด้านการอ่าน ออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 5 [รายละเอียด] [แบบสรุป] มาที่กลุ่มฯ ภายใน 23 พ.ย.58 ทั้งนี้ สามารถส่งแบบสรุปได้ที่อีเมล์ plan@prachinburi2.go.th
ติดตามฯ
27/10/58
ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ด้านการศึกษา และ
สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ส่งแบบเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ พร้อม
ภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงความชำรุดเสียหาย ทรุดโทรม จำนวน 6-7 ภาพ ลงใน
แผ่น CD และส่งกลับมาที่ **ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (ภายในเวลาราชการ)**[รายละเอียด]
งบประมาณ
22/10/58
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมุลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปีงบประมาณ 2558 [รายละเอียด] [คู่มือระบบฯ] ขอให้ดำเนินการภายใน 1 พ.ย. 2558
ข้อมูลสารสนเทศ
20/10/58
การบันทึกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ [รายละเอียด] **แจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 แห่ง**
งบประมาณ
20/10/58
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด] [แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง] **ยืนยันระบบภายใน 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.**
ศุนย์ ITEC
15/10/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
13/10/58
การเสนอโครงการเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้เข้มแข็ง [รายละเอียด] **ให้ประธานเขตพัฒนา D1-D12 เสนอโครงการและส่งกลับมาภายใน 13 พฤศจิกายน 2558**
นโยบายและแผน
31/8/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
25/8/58
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนฯ [รายละเอียด]
งบประมาณ
24/8/58
ยกเลิกหนังสือการจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมที่ชำรุดเสียฯ (หนังสือ ที่ ศธ 04224/2663 ลว 18 สิงหาคม 2558)
งบประมาณ