หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
17/5/59
ติดตามการดำเนินงานงบประมาณปี 2558-2559 งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และงบดำเนินงาน รายการติดตั้งขายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา *ส่งรายงานภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2559 [หนังสือ, สิ่งที่ส่งมาด้วย , แบบรายงาน]
งบประมาณ
11/5/59
การรายงานผลการได้รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 น. [หนังสือ, คู่มือฯ, ชื่อผู้ใช้+รหัส]
ติดตามฯ
11/5/59
รายงานโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 *ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำโครงการและส่งรายงานให้ สพป. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [หนังสือ+รายละเอียด]
นโยบายและแผน
 
27/4/59
จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร.ร.ขนาดเล็ก 60 ร.ร.)[หนังสือ+รายชื่อ]
งบประมาณ
27/4/59
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [หนังสือ+รายชื่อ]
งบประมาณ
 
20/4/59
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ผ่านระบบ e-MES ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เม.ย. 59 [รายชื่อ]
ติดตามฯ
     
20/4/59
การรายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 59 [หนังสือ][คู่มือฯ]
ติดตามฯ
 
7/4/59
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทิน
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[หนังสือ , ขั้นตอนการรายงาน , รหัสเข้าระบบ]
ติดตามฯ
4/4/59
สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ ผ่านดาวเทียม IPSTAR [จำนวน 75 โรง] [รายละเอียด] *ให้โรงเรียน ตอบแบบสำรวจได้ที่ เว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เมษายน 2559 ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกได้ที่เบอร์ 0947954795*
ศุนย์ ITEC
18/3/59
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ , แบบรายงานฯ]
นโยบายและแผน
16/3/59
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบ DMC
[หนังสือ , แบบตารางฯ] *ส่งตารางที่อีเมล์ admin@prachinburi2.go.th ภายใน 20 เมษายน 2559*
ศุนย์ ITEC
2/3/59
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่าย จริงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2558 (รายการเพิ่มเติม)
[แบบรายงาน OUC3] [หนังสือ] *โดยส่งให้กลุ่มฯ ภายใน 7 มี.ค. 59 หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th*
งบประมาณ
29/2/59
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการได้รับจัดสรรงบรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด] *โดยส่งให้กลุ่มฯ ภายใน 4 มี.ค.
59 หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th*
งบประมาณ
12/2/59
ให้โรงเรียนในสังกัดมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน (วิทยบูรณากร ไอซีที) บันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th/ ภายในวันที่ 17 กพ. 59
[คู่มือการใช้เว็บฯ]**เข้าระบบด้วยรหัส SMIS 8 หลัก**
ศุนย์ ITEC
9/2/59
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ [หนังสือ ,
สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
2/2/59
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [รายละเอียด]
งบประมาณ
25/1/59
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี
พ.ศ.2559 [หนังสือ , ประกาศฯ]
นโยบายและแผน
11/1/59
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการอ่านออกเขียนได้
ครั้ังที่ 6 **ส่งสรุปแบบรายงานผลฯภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้ที่
กลุ่มฯหรืออีเมล์ plan@prachinburi2.go.th** [หนังสือ , เครื่องมือฯ]
ติดตามฯ
11/1/59
**แจ้งประธานเขตคุณภาพการศึกษา**การเร่งรัดการดำเนินโครงการ
พัฒนาเขตคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ]
นโยบายและแผน