หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 58] [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
21/9/59
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] **เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงจัดสรรให้เพียงโรงเรียนละ 4,500 บาท และขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อและส่งเอกสารเบิกไปที่กลุ่มการเงินฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559**
นโยบายและแผน
19/9/59
รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (NEA) รอบ 12 เดือน [รายละเอียด] **ให้โรงเรียนส่งเอกสารรายงานข้อมูลบนระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559**
งบประมาณ
19/9/59
แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบพิกัดโรงเรียนที่เคยลงไว้ในโปรแกรม Mobile Application ว่าถูกต้องหรือไม่ [รายชื่อพร้อมพิกัด] [วิธีตรวจสอบฯ]
ข้อมูลสารสนเทศ
6/9/59
สำรวจข้อมูลรายการครุภัณฑ์การศึกษา และรายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [หนังสือ , แบบรับรองภาพถ่ายฯ] **ให้โรงเรียนที่มีความต้องการส่งแบบคำขอจัดตั้งพร้อมรายละเอียดส่งที่กลุ่มภายใน 10 ตุลาคม 2559**
งบประมาณ
6/9/59
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [รายละเอียด , สิ่งที่ส่งมาด้วย] **สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณให้นำส่งแบบ ปร.4(ก) 5(ก) 6 ให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559**
งบประมาณ
5/9/59
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก่อสร้าง งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **ให้สถานศึกษา จำนวน 17 แห่ง ที่ได้รับขอเสนอขอจัดตั้งตอบยืนยันและสถานที่ในการก่อสร้างเป็นหนังสือราชการ มาที่กลุ่มฯ ภายใน 9 กันยายน 2559**
งบประมาณ
1/9/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 **ขอให้ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559**
ติดตามฯ
1/9/59
ติดตามโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จำนวน 8,000 บาท **ให้โรงเรียนที่มี [รายชื่อ] ส่งโครงการที่เป็นไฟล์ word กลับมาที่กลุ่มฯด้วย**
นโยบายและแผน
30/8/59
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน [รายละเอียด , บัญชีจัดสรรฯ , เกณฑ์คุณลักษณะฯ] **โห้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรนำโน๊ตบุค , ข้อมูลผู้ขาย เพื่อมาเข้าระบบ E-GP และทำ PO ภายในเวลา 10.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ **
งบประมาณ
19/8/59
[รายละเอียด] การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th : ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 17.45 น. **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งกรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานส่งให้กลุ่มฯ**
งบประมาณ
19/8/59
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] ทั้งนี้ จะดำเนินการโครงการได้ต่อเมื่อมีการแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินฯ แล้วเท่านั้น **ให้โรงเรียนจัดส่งโครงการฉบับจริงได้ที่กลุ่มฯ พร้อมแนบไฟล์มาที่อีเมล์ plan@prachinburi2.go.th** นโยบายและแผน
18/8/59
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [รายละเอียด, แบบสรุปผลฯ , คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ]
ติดตามฯ
17/8/59
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม [รายละเอียด , บัญชีจัดสรรฯ]
งบประมาณ
15/8/59
[รายละเอียด] การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th : ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งกรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานส่งให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 **
งบประมาณ
5/8/59
อนุมัติโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา **งบประมาณ 12,00 จำนวน 112 โรง ให้เข้ามารับเอกสารได้ที่กลุ่มนโยบายและแน** [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
5/8/59
การใช้งาน Application G-Chat เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร [รายละเอียด , คู่มือการใช้ระบบฯ ]
ศุนย์ ITEC
5/8/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งการสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. **ขอให้เร่งดำเนินการและส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน หรือ อีเมล์ ja-meechaow@hotmail.com **โดยอ้างถึงหนังสือ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04224/2199 ลว 29 มิถุนายน 2559**
ติดตามฯ
3/8/59
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [แจ้งโรงเรียน , แจ้งประธานเขตคุณภาพ]
นโยบายและแผน
3/8/59
การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [แจ้งโรงเรียน , แจ้งประธานเขตคุณภาพ]
นโยบายและแผน
1/8/59
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งการสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.**อ้างถึงหนังสือ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04224/2199 ลว 29 มิถุนายน 2559**
ติดตามฯ
29/7/59
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียนด้วย Mobile application [รายละเอียด , คู่มือการใช้งานฯ] **[ลิงค์] ตรวจสอบว่ารร.ใดดำเนินการแล้วบ้าง**
ศุนย์ ITEC
28/7/59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) [รายละเอียด , โครงการ , คู่มือฯ , Percode]
งบประมาณ
21/7/59
ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เฉพาะรายการความด้อยโอกาส/ขาดแคลน และบางรายการ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 **ยอดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนที่ได้ประมวลผลไปแล้วบนระบบ** [หนังสือ]
ศุนย์ ITEC
13/7/59
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ืงแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
13/7/59
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ืงแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
12/7/59
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา [รายละเอียด , แบบฟอร์มเขียนโครงการ] **โดยให้จัดทำและขออนุมัติโครงการส่งมาที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559**
นโยบายและแผน
12/7/59
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (5 รายการ) ที่ยังรายงานไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 13 ก.ค.59 [รายละเอียด]
งบประมาณ
5/7/59
แจ้งนโยบายเร่งด่วนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี "อนุมัติซ่อมแซมบ้านพักครูปี 2560" [รายละเอียด] [แบบเก็บข้อมูลฯ]
งบประมาณ
30/6/59
รายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ สำหรับสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มอ้างอิง (ARS) ในคู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 *รายงานได้ที่กลุ่มฯ หรืออีเมล์ ja-meechaow@hotmail.com [รายชื่อโรงเรียนที่ไม่รายงาน , แบบฟอร์ม]
ติดตามฯ
29/6/59
การขอรับสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. [รายละเอียด] [แบบติดตามฯ] *ส่งได้ที่กลุ่มฯ หรือเมล์ ja-meechaow@hotmail.com ภายใน 12 กรกฎาคม 2559
ติดตามฯ
28/6/59
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับเขตพื้นที่ฯ [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
22/6/59
สำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการค่าครุภัณฑ์ *ให้แล้วเสร็จภายใน 28 มิถุนายน 2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
14/6/59
ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
7/6/59
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด *ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [รายละเอียด , percode]
งบประมาณ
2/6/59
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ พ.ศ. 2559 [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
31/5/59
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มนโยบายและแผน ที่ http://www.prachinburi2.go.th/Plangroup.html [หนังสือ]
30/5/59
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [หนังสือ]
นโยบายและแผน
26/5/59
สำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน *จัดส่งเอกสารภายใน 31 พฤษภาคม 2559 [หนังสือ, แบบ ปร.]
งบประมาณ
25/5/59
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 *จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่าน DMC ให้แล้วเสร็จภายใน 10 มิถุนาย 2559 [หนังสือ, แนวทางฯ , ปฏิทิน]
ข้อมูลสารสนเทศ
25/5/59
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งแบบรายงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (D1-D12) [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
24/5/59
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [แบบรายงาน]
ติดตามฯ
24/5/59
โรงเรียนที่ี่ยังไม่รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 [รายชื่อ]
ติดตามฯ
17/5/59
ติดตามการดำเนินงานงบประมาณปี 2558-2559 งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และงบดำเนินงาน รายการติดตั้งขายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา *ส่งรายงานภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2559 [หนังสือ, สิ่งที่ส่งมาด้วย , แบบรายงาน]
งบประมาณ
11/5/59
การรายงานผลการได้รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 น. [หนังสือ, คู่มือฯ, ชื่อผู้ใช้+รหัส]
ติดตามฯ
11/5/59
รายงานโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 *ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำโครงการและส่งรายงานให้ สพป. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [หนังสือ+รายละเอียด]
นโยบายและแผน
27/4/59
จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร.ร.ขนาดเล็ก 60 ร.ร.)[หนังสือ+รายชื่อ]
งบประมาณ
27/4/59
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [หนังสือ+รายชื่อ]
งบประมาณ
20/4/59
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ผ่านระบบ e-MES ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เม.ย. 59 [รายชื่อ]
ติดตามฯ
20/4/59
การรายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 59 [หนังสือ][คู่มือฯ]
ติดตามฯ
7/4/59
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทิน
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[หนังสือ , ขั้นตอนการรายงาน , รหัสเข้าระบบ]
ติดตามฯ
4/4/59
สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ ผ่านดาวเทียม IPSTAR [จำนวน 75 โรง] [รายละเอียด] *ให้โรงเรียน ตอบแบบสำรวจได้ที่ เว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เมษายน 2559 ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกได้ที่เบอร์ 0947954795*
ศุนย์ ITEC
18/3/59
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ , แบบรายงานฯ]
นโยบายและแผน
16/3/59
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบ DMC
[หนังสือ , แบบตารางฯ] *ส่งตารางที่อีเมล์ admin@prachinburi2.go.th ภายใน 20 เมษายน 2559*
ศุนย์ ITEC
2/3/59
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่าย จริงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2558 (รายการเพิ่มเติม)
[แบบรายงาน OUC3] [หนังสือ] *โดยส่งให้กลุ่มฯ ภายใน 7 มี.ค. 59 หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th*
งบประมาณ
29/2/59
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการได้รับจัดสรรงบรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณปี พ.ศ.2558 [รายละเอียด] *โดยส่งให้กลุ่มฯ ภายใน 4 มี.ค.
59 หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th*
งบประมาณ
12/2/59
ให้โรงเรียนในสังกัดมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน (วิทยบูรณากร ไอซีที) บันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th/ ภายในวันที่ 17 กพ. 59
[คู่มือการใช้เว็บฯ]**เข้าระบบด้วยรหัส SMIS 8 หลัก**
ศุนย์ ITEC
9/2/59
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ [หนังสือ ,
สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
2/2/59
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [รายละเอียด]
งบประมาณ
25/1/59
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี
พ.ศ.2559 [หนังสือ , ประกาศฯ]
นโยบายและแผน
11/1/59
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการอ่านออกเขียนได้
ครั้ังที่ 6 **ส่งสรุปแบบรายงานผลฯภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้ที่
กลุ่มฯหรืออีเมล์ plan@prachinburi2.go.th** [หนังสือ , เครื่องมือฯ]
ติดตามฯ
11/1/59
**แจ้งประธานเขตคุณภาพการศึกษา**การเร่งรัดการดำเนินโครงการ
พัฒนาเขตคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [หนังสือ]
นโยบายและแผน