หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
12/1/60
แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router) [รายละเอียด] **จำนวนโรงเรียน 25 แห่ง**
ศูนย์ ITEC
10/1/60
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2560 [หนังสือ , แบบสรุปผลฯ , คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ]
ติดตาม
9/1/60
แจ้งสถานศึกษาให้ตรวจสอบและรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบออนไลน์ **ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ให้ใช้รหัส obec 6 หลัก เข้าสู่ระบบ**[รายละเอียด]
งบประมาณ
6/1/60
ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการ [รายละเอียด] **แจ้งโรงเรียนบ้านนางเลง , บ้านตรอกปลาไหล , บ้านโนนสูง , วัดโคกอุดม**
นโยบายและแผน
4/1/60
ให้โรงเรียนที่ต้องการขอความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ส่ง[แบบสำรวจ] พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ (ยกเว้นรร.ประชารัฐ) มาที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในระดับเขตพื้นที่ต่อไป [หนังสือ]
นโยบายและแผน
23/12/59
ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด [รายละเอียด] **ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/serveycctvpj2 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560**
ศูนย์ ITEC
23/12/59
ติดตามการดำเนินงานงบประมาณปี 2559-2560 รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (งบลงทุนและงบกลาง) [หนังสือ+รายละเอียดการจัดสรรฯ] , [แบบรายงานฯ]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ( ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
21/12/59
ขอความร่วมมือสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [หนังสือ , แบบสำรวจฯ] **โดยส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 **
ศูนย์ ITEC
8/12/59
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC