หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
15/10/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [แนวทางการดำเนินงานฯ] [แบบเก็บข้อมลนร.ฯ] [แบบฟอร์มนร.ติด G] [แบบฟอร์มนร.ซ้อน] ภายใน 10 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ ITEC
2/10/57
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมุลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปีงบประมาณ 2557 [แบบสรุปรายการฯ] [คู่มือระบบฯ] ขอให้ดำเนินการภายใน 1 พ.ย. 2557
ข้อมูลสารสนเทศ
22/9/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามการรายงานการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ที่เว็บไซต์ ลิงค์
งบประมาณ
19/9/57
[บัญชีจัดสรร]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการ เรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
งบประมาณ
18/9/57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (60 โรง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เข้ารายงาน การหาผู้รับจ้าง และการทำสัญญาจ้าง ที่ http://210.246.188.154/dltv/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กย 57 และสำเนาเอกสารรายงานจากหน้า เว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มแผนฯ
งบประมาณ
s