หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
31/8/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
25/8/58
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนฯ [รายละเอียด]
งบประมาณ
24/8/58
ยกเลิกหนังสือการจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมที่ชำรุดเสียฯ (หนังสือ ที่ ศธ 04224/2663 ลว 18 สิงหาคม 2558)
งบประมาณ
21/8/58
สพป.จะเปิดให้ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม SchoolMIS
เพื่อกรอกผลการเรียน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 3 ตั้งแต่ 5 ก.ย. 58 เป็นต้นไป [หนังสือ]
ศูนย์ ITEC
18/8/58
ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียน
ซ้ำซ้อน [รายละเอียด]
งบประมาณ
18/8/58
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ชำรุดเสีย (จำนวน 32 โรง) [รายละเอียด]
งบประมาณ
18/8/58
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-6 ด้านการอ่าน ออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 3 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ติดตาม
10/8/58
ขอความร่วมมือในการกรอกแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 บน
เว็บไซต์ [ลิงก์] ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 [หนังสือ]
นโยบายและแผน
5/8/58
การประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กภายในสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]**ขอให้ส่งรายชื่อประธาน รองประธานและเลขาฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558**
นโยบายและแผน
22/7/58
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีผลการเรียนต่ำ ใน 4 กลุ่ม
สาระวิชาหลัก (ผลคะแนน "0") ลงใน [แบบเก็บฯ] และส่งกลับมาที่
เมล์ ja-meechaow@hotmail.com , admin@prachinburi2.go.th
ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ติดตาม
22/7/58
ให้โรงเรียน [ดาวน์โหลด] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พร้อม username และ Password โดยสามารถเข้าไปจัดทำคู่มือของ โรงเรียนนระบบศูนย์กลาง ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนได้ที่ [ลิงค์]
ศูนย์ ITEC
21/7/58
แจ้งการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป(จำนวน 50 โรง) [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
21/7/58
แจ้งการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา (จำนวน 113 โรง) [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
21/7/58
แจ้งการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (จำนวน 53 โรง) โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป[รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
20/7/58
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา [รายละเอียด] โดยให้ส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ ja-meechaow@hotmail.com
ติดตาม
16/7/58
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-6 ด้านการอ่าน ออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) [รายละเอียด] ขอให้ส่งแบบสรุป มาภายใน 24 ก.ค.58 อีเมล์ ja-meechaow@hotmail.com หรือ admin@prachinburi2.go.th
ติดตาม
14/7/58
มาตราการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา และโทรศัพท์ [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
8/7/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) [หนังสือ , สิ่งทีส่งมาด้วย]
งบประมาณ
6/7/58
ชอสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 [หนังสือ] [แบบรายงาน] ห้จัดส่งแบบรายงานมาที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 58
ติดตาม
6/7/58
ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด
[รายชื่อ] [หนังสือ] ให้จัดส่งเอกสารมาที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58
งบประมาณ
6/7/58
รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของ
สถานศึกษาในสังกัด[แบบรายงาน] [หนังสือ]ให้ส่งแบบฯได้ที่กลุ่มหรือเมล์
admin@prachinburi2.go.th ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58
งบประมาณ
3/7/58
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [หนังสือ , สิ่งทีส่งมาด้วย]
งบประมาณ
3/7/58
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษใน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
2/7/58
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี และโครงการของงบประมาณ
จัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ [แบบฟอร์มโครงการฯ] [แจ้งประธานเขตคุณภาพ] [แจ้งสถานศึกษา]
นโยบายและแผน
1/7/58
แจ้ง้โรงเรียนขนาดเล็ก 62 โรง [รายชื่อ] ส่งแบบรายงานสรุปแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [แบบรายงาน] กลับมาที่กลุ่ม หรือ อีเมล์
admin@prachinburi2.go.th ภายใน 6 กรกฎาคม 2558
นโยบายและแผน
28/6/58
ตรวจสอบสถานะยืนยันการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา EMIS [รายชื่อ] **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล/ยังไม่ได้
กรอกข้อมุล ให้ดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558**
ศูนย์ ITEC
18/6/58
[รายชื่อ] ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [แบบกรอกตัวชี้วัดฯ] [แบบกรอกฯเพิ่มเติม]
ติดตาม
11/6/58
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
11/6/58
สำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ โรงเรียน ขยายโอกาส) [หนังสือ]
นโยบายและแผน
8/6/58
การรายงานข้อมูลประเมินนักเรียน ป.1-ป.6 ปี 2558 อ่านออกเขียนได้
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) [หนังสือ][สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
ติดตาม
7/6/58
ตรวจสอบสถานะยืนยันการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่ง [แบบเก็บข้อมูล] ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558**เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน ยืนยันข้อมูล**
ศูนย์ ITEC
21/5/58
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
20/5/58
ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเหลือจ่ายปลายปี 2557 ,งบประมาณปี 2558 (งบปกติ)และงบประมาณ รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ [หนังสือ] [สรุปรายชื่อรร.ที่ได้รับจัดสรร] [แบบติดตามผลการดำเนินงาน]
งบประมาณ
20/5/58
สำรวจข้อมูลรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
20/5/58
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบ DMC [แบบเก็บข้อมุลฯ 10 มิ.ย.58] [แนวทางดำเนินงาน] [รายชื่อนร.ซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน] [แบบเก็บข้อมูลนร.ติด G] [แบบรับรองนร.ซ้ำซ้อน] [แบบ พฐ.19]
ศูนย์ ITEC
8/5/58
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี พ.ศ.
2558 [รายชื่อโรงเรียน 30 โรง] [ประกาศฯ , เอกสารหมายเลข 1 และ 2]
นโยบายและแผน
7/5/58
ขอความร่วมมือในติดตามดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้า
ของ สกสค. โดยให้โรงเรียนตอบ [แบบรายงานจัดซื้อฯ] กลับภายใน 11 พฤษภาคม 2558 ที่เมล์ nitt.ae@hotmail.co.th **อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือแจ้ง**
งบประมาณ
29/4/58
ประชาสัมพันธ์ รับชมการแพร่ภาพการออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558"
นโยบายและแผน
22/4/58
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558[รายละเอียด]
งบประมาณ
8/4/58
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) [แบบกรอกฯเพิ่มเติม]
ติดตาม
1/4/58
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 [แบบกรอกข้อมูลตัวชี้วัดฯ] ภายในวันที่ 7 พ.ค.58
ได้ที่กลุ่มฯ หรือ email : ja-meechaow@hotmail.com
ติดตาม
23/3/58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบ DMC [แบบตารางเก็บข้อมูล] [แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บฯ] ขอให้โรงเรียนส่ง ไฟล์แบบตารางฯกลับมาที่กลุ่มฯ ภายใน 20 เม.ย.58 ที่ระบบ e-office หรือ email : edu.prachin2@gmail.com
ศูนย์ ITEC
4/3/58
การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต [หนังสือ] ที่เว็บไซด์ (http://202.29.172.140/obecdata/) โดยให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.
ศูนย์ ITEC
30/1/58
ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเหลือ จ่ายปลายปี 2557 , งบประมาณปี 2558 (งบปกติ) และงบประมาณรายการกระตุ้น เศรษฐกิจ [แบบรายงาน] [บัญชีจัดสรร 1 , 2 , 3] ส่งกลุ่มฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)
งบประมาณ
17/12/57
รายการครุภัณฑ์การศึกษาแบบเลือกซื้อ (Shopping list) ปีงบประมาณ
2558 [ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
และห้องสมุด
, ครุภัณฑ์ดนตรี]
งบประมาณ
1/12/57
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบจำนวนแยกรายชั้น เพศ ข้อมูล 10 พ.ย. 57 [รายชื่อ] แบบสรุปรายการจำนวนสิ่งก่อสร้าง Bobec แผนผังโรงเรียน [รายชื่อ] ให้ดำเนินการโดยด่วน **เนื่องจากสพป.จะต้องนำมาตรวจสอบ
กับยอดที่ประมวลผลจากระบบ**
ข้อมูลสารสนเทศ
29/10/57
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก (60โรง) รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการขยาย ผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ [แบบรายงาน] ความพร้อมในการเปิดใช้ระบบ โดยให้ส่งภายใน 30 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่เมล์ ict_esao@hotmail.com
ศูนย์ ITEC
28/10/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 ของสถานศึกษา **ให้ส่ง [แบบรายงาน] ภายในวันที่ 29 ตค.57 ที่เมล์ pu0916@windowslive.com**
งบประมาณ
15/10/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [แนวทางการดำเนินงานฯ] [แบบเก็บข้อมลนร.ฯ] [แบบฟอร์มนร.ติด G] [แบบฟอร์มนร.ซ้อน] ภายใน 10 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ ITEC
2/10/57
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมุลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปีงบประมาณ 2557 [แบบสรุปรายการฯ] [คู่มือระบบฯ] ขอให้ดำเนินการภายใน 1 พ.ย. 2557
ข้อมูลสารสนเทศ
22/9/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามการรายงานการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ที่เว็บไซต์ ลิงค์
งบประมาณ
19/9/57
[บัญชีจัดสรร]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการ เรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
งบประมาณ
18/9/57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (60 โรง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เข้ารายงาน การหาผู้รับจ้าง และการทำสัญญาจ้าง ที่ http://210.246.188.154/dltv/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กย 57 และสำเนาเอกสารรายงานจากหน้า เว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มแผนฯ
งบประมาณ
s