หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 56] [ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
22/9/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามการรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ที่เว็บไซต์ ลิงค์
งบประมาณ
19/9/57
[บัญชีจัดสรร]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการ เรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
งบประมาณ
18/9/57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (60 โรง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เข้ารายงาน การหาผู้รับจ้าง และการทำสัญญาจ้าง ที่ http://210.246.188.154/dltv/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กย 57 และสำเนาเอกสารรายงานจากหน้า เว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มแผนฯ
งบประมาณ
3/9/57
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร [รายชื่อ] โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน 60 โรง) ในสังกัดที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในวันที่ 8 กย. 57 เวลา 9.00 น. ณ อาคารพระมาโปรด
ศูนย์ ITEC
26/8/57
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล๊ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 [หนังสือมอบอำนาจ]
ศูนย์ ITEC
15/8/57
การติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา (School Network) [แบบติดตาม]
ศูนย์ ITEC
14/8/57
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการใช้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ได้ที่ [ลิงค์] ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 **มีปัญหาติดต่อ จนท.09-4795-4795
ศูนย์ ITEC
7/8/57
การกรอกข้อมูลในการใช้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง [ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ] เข้าไปกรอกที่ [ลิงค์] ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ** มีปัญหา ติดต่อ จนท.09-4795-4795
ศูนย์ ITEC
6/8/57
ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 [แนวทางสิ่งก่อสร้าง] [การคิดประมาณราคาวัสดุ] [ราคามาตรฐานและฟอร์มต่างๆ]
งบประมาณ
4/8/57
[ดาวน์โหลด] แบบสำรวจข้อมูลความต้องการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ
1/8/57
[บัญชีจัดสรร] งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557(30%)
งบประมาณ
30/7/57
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [แบบกรอก] ทั้งนี้ ขอให้ส่งกลับคืน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
ติดตามฯ
30/7/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไมส่ง่แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 [แบบรายงาน]
งบประมาณ
23/7/57
ขอเชิญประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการ บริหารจัดการ
ศูนย์ ITEC
22/7/57
รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการไฟฟ้าของสถานศึกษา ส่งให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [แบบรายงาน]
งบประมาณ
17/7/57
จัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการชุดฝึกทักษะนักเรียน และ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน
งบประมาณ
16/7/57
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนดีศรีตำบล
งบประมาณ
10/7/57
การเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในเขตคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา
2557-2558
นโยบายและแผน
9/7/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
งบประมาณ
9/7/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)
งบประมาณ
8/7/57
แจ้งโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ผ่าน ลิงค์ ภายในวันที่ 31 กค.57
งบประมาณ
4/7/57
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
นโยบายและแผน
3/7/57
การขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ศูนย์ ITEC
26/6/57
แจ้งแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
24/6/57
การเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ประจำ ปีงบประมาณ 2557
ติดตามฯ
18/6/57
การจัดทำข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ประจำปีการ ศึกษา 2557
ศูนย์ ITEC
3/6/57
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนระบบ DMC (ข้อมูล
ณ 10 มิถุนายน 2557) และให้ส่งแบบเก็บข้อมูลฯ พร้อมหลักฐานนักเรียนติด G และนักเรียนซ้ำซ้อน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 [แบบเก็บ] **มีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่ 089-1310571**
ข้อมูลสารสนเทศ
30/5/57
การส่งมอบและตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)สำหรับครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 [รายชื่อ] [หนังสือมอบอำนาจ]
ศูนย์ ITEC
29/5/57
แจ้งการกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา เพื่อใช้ในการขอ สนับสนุน งบประมาณ
งบประมาณ
27/5/57
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบประมาณ
23/5/57
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ดำเนินการกรอกข้อมูลประมาณการในการเตรียมการ จัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล๊ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 และ [รายชื่อ]โรงเรียนต่อไปนี้ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและปรับปรุงก่อนปิด ระบบ **มีปัญหาในการกรอก ติดต่อเจ้าหน้าที่ (คุณสุชาดา เพ็ญวงษ์ 09-4795-4795)
ศูนย์ ITEC
21/5/57
ตามที่สพป.แจ้งหนังสือจัดสรรค่าปรับปรุงไฟฟ้า-ประปาให้โรงละ 3,000 บาท ให้ โรงเรียนแจ้งรายละเอียดของการนำเงินไปใช้มาที่ อีเมล์ nitt.ae@hotmail.co.th ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ
21/5/57
[รายชื่อโรงเรียนที่ได้ปรับฯ] ขอความร่วมมือรายงานผลการทดสอบความเร็วสัญญาณ อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการปรับปรุงจากโครงการพัฒนา ระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ ลิงค์
ศูนย์ ITEC
20/5/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2] [คู่มือกรอก DMC]
ศูนย์ ITEC
16/5/57
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท๊บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
[คู่มือการกรอกฯ] ภายในวันที่ 22 พฤษภาษคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ http://obecnet.bopp.go.th/
ศูนย์ ITEC
16/5/57
รายงานข้อมูลการบริหาร/การดำเนินงาน โรงเรียนดีประจำตำบล 19 โรง [รายชื่อ] ส่ง[แบบเก็บข้อมูล] ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 มาที่กลุ่มฯ หรืออีเมล์มาที่
ja-meechaow@hotmail.com
ติดตามฯ
15/5/57
สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษารายการชุดฝึก
ทักษะนักเรียนและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
[แบบสำรวจ] มาที่กลุ่มฯ หรืออีเมล์มาที่ nitt.ae@hotmail.co.th ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ
2/5/57
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographic
ศูนย์ ITEC
1/5/57
สรุปสถานะการยืนยันการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 บนระบบ DMC เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 24.00 น. [รายชื่อโรงเรียน]
ศูนย์ ITEC
22/4/57
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (รวมโรงเรียน เอกชน) เรื่องการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ต้งแต่ 08.00 - 16.30 น. ณ แคนทารี โอเต็ล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นโยบายและแผน
21/4/57
ประชาสัมพันธ์โครงการ Partner in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Award 2014"
ศูนย์ ITEC
18/4/57
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งบแปรญัตติ) [ดาวน์โหลดแนวทางฯ]
งบประมาณ
17/4/57
[ดาวน์โหลด] แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นโยบายและแผน
10/4/57
จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
งบประมาณ
9/4/57
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อม แซมระบบ ไฟฟ้า-ประปา [ยกเว้นโรงเรียนดีศรีตำบล]
งบประมาณ
8/4/57
ให้ทุกเขตคุณภาพการศึกษา 13 เขตคุณภาพ ดาวน์โหลด [แบบเขียน โครงการ] [แบบรายงานการดำเนินงานฯ] และ [บัญชีจัดสรรแต่ละเขต] ใช้ประกอบการจัดทำ โครงการ 1 โครงการ 1 คุณภาพเขตการศึกษา
นโยบายและแผน
8/4/57
ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [รายชื่อที่ยังไม่
ได้ส่ง
] และขอให้ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 เม.ย.57
งบประมาณ
27/3/57
เชิญประชุมโครงการ 1 โครงการ 1 คุณภาพเขตการศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
นโยบายและแผน
19/3/57
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบ DMC [แบบตารางเก็บข้อมูล]
ศูนย์ ITEC
13/3/57
แนวปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/
วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล
งบประมาณ
13/3/57
[ดาวน์โหลด] แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลฯ และแนว ทางการบริหารงบประมาณ (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ
6/3/57
จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัมนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชา
ชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล (จำนวน 19 โรง)
[ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
งบประมาณ
28/2/57
แนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
21/2/57
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 (70%) [บัญชีจัดสรรฯ]
งบประมาณ
21/2/57
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 รายการปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556 [บัญชีจัดสรรฯ]
งบประมาณ
7/2/57
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%)
งบประมาณ
8/1/57
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ได้ที่
http://obecnet.bopp.go.th/en/login ส่งข้อมูลกลับมาที่เขต ฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557
ศูนย์ ITEC
21/11/56
แนวทางดำเนินการเกี่่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน อายุไม่ถึงเกณฑ์นักเรียน เกินเกณฑ์และ นักเรียนติด G ในระบบ DMC [รายละเอียด]
ข้อมูลสารสนเทศ
19/11/56
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ [รายชื่อ] ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี 2556 เข้าร่วมประชุมวันที่ 20 พย 56 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
งบประมาณ
17/11/56
ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้[รายชื่อ]ส่งเอกสารการยืนยันมีตัวตนของนักเรียน ติด G (นักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ภายใน 20 พย.56
ข้อมูลสารสนเทศ
15/11/56
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
งบประมาณ
12/11/56
การจัดทำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [แบบสอบถาม]
นโยบายและแผน
11/11/56
รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปี 2556 ให้โรงเรียนต่อไปนี้
[รายชื่อ]ที่ยังไม่ส่งแบบสรุปรายการและแผนผังโรงเรียน มาที่กลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
7/11/56
สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ภาคเรียนที่ 2/2556 [แบบสำรวจ]
งบประมาณ
6/11/56
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 และปฏิทิน การดำเนินงาน
งบประมาณ
1/11/56
การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พย.56 [แนวทางการรายงาน]
ข้อมูลสารสนเทศ
29/10/56
นื่องด้วยระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ทางเว็บไซต์มีการปรับปรุงเป็นบาง ช่วง จึงขอให้โรงเรียนส่งแบบรายการสิ่งก่อสร้างพร้อมแผนผังโรงเรียนเป็นเอกสาร กลับมาที่ สพป. จากเดิมวันที่ 1 พย 56 เป็น 8 พย 56 โดยดาวน์โหลด [แบบรายการสิ่งก่อสร้าง]
ข้อมูลสารสนเทศ
28/10/56
[รายละเอียด] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
(นักเรียนติด G)พร้อมแนบหลักฐาน ส่งที่กลุ่มฯโดยด่วน
ข้อมูลสารสนเทศ
17/10/56
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) ประจำปี 2556 บนเว็บไซต์
ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 พย.56 [คู่มือ]
ข้อมูลสารสนเทศ
7/10/56
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
30/9/56
ตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และขอส่งคำจัดตั้งงบประมาณภายใน 10 ตุลาคม 2556 [แนวทางสิ่งก่อสร้าง] [แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง] [แนวทางครุภัณฑ์ฯ] [แบบฟอร์มครุภัณฑ์ฯ]
งบประมาณ
25/9/56
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน
อุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) (เพิ่มเติม)
งบประมาณ
24/9/56
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556
งบประมาณ
23/9/56
การมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ศูนย์ ITEC