หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 56] [ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
10/4/57
จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
งบประมาณ
9/4/57
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อม แซมระบบ ไฟฟ้า-ประปา [ยกเว้นโรงเรียนดีศรีตำบล]
งบประมาณ
8/4/57
ให้ทุกเขตคุณภาพการศึกษา 13 เขตคุณภาพ ดาวน์โหลด [แบบเขียน โครงการ] [แบบรายงานการดำเนินงานฯ] และ [บัญชีจัดสรรแต่ละเขต] ใช้ประกอบการจัดทำ โครงการ 1 โครงการ 1 คุณภาพเขตการศึกษา
นโยบายและแผน
8/4/57
ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [รายชื่อที่ยังไม่
ได้ส่ง
] และขอให้ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 เม.ย.57
งบประมาณ
27/3/57
เชิญประชุมโครงการ 1 โครงการ 1 คุณภาพเขตการศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
นโยบายและแผน
19/3/57
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบ DMC [แบบตารางเก็บข้อมูล]
ศูนย์ ITEC
13/3/57
แนวปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/
วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล
งบประมาณ
13/3/57
[ดาวน์โหลด] แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลฯ และแนว ทางการบริหารงบประมาณ (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ
6/3/57
จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัมนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชา
ชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล (จำนวน 19 โรง)
[ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
งบประมาณ
28/2/57
แนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
21/2/57
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 (70%) [บัญชีจัดสรรฯ]
งบประมาณ
21/2/57
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 รายการปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556 [บัญชีจัดสรรฯ]
งบประมาณ
7/2/57
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%)
งบประมาณ
8/1/57
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ได้ที่
http://obecnet.bopp.go.th/en/login ส่งข้อมูลกลับมาที่เขต ฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557
ศูนย์ ITEC
21/11/56
แนวทางดำเนินการเกี่่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน อายุไม่ถึงเกณฑ์นักเรียน เกินเกณฑ์และ นักเรียนติด G ในระบบ DMC [รายละเอียด]
ข้อมูลสารสนเทศ
19/11/56
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ [รายชื่อ] ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี 2556 เข้าร่วมประชุมวันที่ 20 พย 56 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
งบประมาณ
17/11/56
ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้[รายชื่อ]ส่งเอกสารการยืนยันมีตัวตนของนักเรียน ติด G (นักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ภายใน 20 พย.56
ข้อมูลสารสนเทศ
15/11/56
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
งบประมาณ
12/11/56
การจัดทำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [แบบสอบถาม]
นโยบายและแผน
11/11/56
รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปี 2556 ให้โรงเรียนต่อไปนี้
[รายชื่อ]ที่ยังไม่ส่งแบบสรุปรายการและแผนผังโรงเรียน มาที่กลุ่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
7/11/56
สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ภาคเรียนที่ 2/2556 [แบบสำรวจ]
งบประมาณ
6/11/56
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 และปฏิทิน การดำเนินงาน
งบประมาณ
1/11/56
การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พย.56 [แนวทางการรายงาน]
ข้อมูลสารสนเทศ
29/10/56
นื่องด้วยระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ทางเว็บไซต์มีการปรับปรุงเป็นบาง ช่วง จึงขอให้โรงเรียนส่งแบบรายการสิ่งก่อสร้างพร้อมแผนผังโรงเรียนเป็นเอกสาร กลับมาที่ สพป. จากเดิมวันที่ 1 พย 56 เป็น 8 พย 56 โดยดาวน์โหลด [แบบรายการสิ่งก่อสร้าง]
ข้อมูลสารสนเทศ
28/10/56
[รายละเอียด] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
(นักเรียนติด G)พร้อมแนบหลักฐาน ส่งที่กลุ่มฯโดยด่วน
ข้อมูลสารสนเทศ
17/10/56
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) ประจำปี 2556 บนเว็บไซต์
ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 พย.56 [คู่มือ]
ข้อมูลสารสนเทศ
7/10/56
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
30/9/56
ตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และขอส่งคำจัดตั้งงบประมาณภายใน 10 ตุลาคม 2556 [แนวทางสิ่งก่อสร้าง] [แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง] [แนวทางครุภัณฑ์ฯ] [แบบฟอร์มครุภัณฑ์ฯ]
งบประมาณ
25/9/56
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน
อุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) (เพิ่มเติม)
งบประมาณ
24/9/56
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556
งบประมาณ
23/9/56
การมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ศูนย์ ITEC