หนังสือจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 57] [ปี 56]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
30/6/58
ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 62 โรง [รายชื่อ] ส่งแบบรายงานสรุปแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [แบบฯ] กลับมาที่กลุ่มภายใน 6 กรกฎาคม 2558
นโยบายและแผน
28/6/58
ตรวจสอบสถานะยืนยันการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา EMIS [รายชื่อ] **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล/ยังไม่ได้
กรอกข้อมุล ให้ดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558**
ศูนย์ ITEC
18/6/58
[รายชื่อ] ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [แบบกรอกตัวชี้วัดฯ] [แบบกรอกฯเพิ่มเติม]
ติดตาม
11/6/58
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
11/6/58
สำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ โรงเรียน ขยายโอกาส) [หนังสือ]
นโยบายและแผน
8/6/58
การรายงานข้อมูลประเมินนักเรียน ป.1-ป.6 ปี 2558 อ่านออกเขียนได้
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) [หนังสือ][สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3]
ติดตาม
7/6/58
ตรวจสอบสถานะยืนยันการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่ง [แบบเก็บข้อมูล] ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558**เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน ยืนยันข้อมูล**
ศูนย์ ITEC
21/5/58
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC
20/5/58
ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเหลือจ่ายปลายปี 2557 ,งบประมาณปี 2558 (งบปกติ)และงบประมาณ รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ [หนังสือ] [สรุปรายชื่อรร.ที่ได้รับจัดสรร] [แบบติดตามผลการดำเนินงาน]
งบประมาณ
20/5/58
สำรวจข้อมูลรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
งบประมาณ
20/5/58
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบ DMC [แบบเก็บข้อมุลฯ 10 มิ.ย.58] [แนวทางดำเนินงาน] [รายชื่อนร.ซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน] [แบบเก็บข้อมูลนร.ติด G] [แบบรับรองนร.ซ้ำซ้อน] [แบบ พฐ.19]
ศูนย์ ITEC
8/5/58
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี พ.ศ.
2558 [รายชื่อโรงเรียน 30 โรง] [ประกาศฯ , เอกสารหมายเลข 1 และ 2]
นโยบายและแผน
7/5/58
ขอความร่วมมือในติดตามดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้า
ของ สกสค. โดยให้โรงเรียนตอบ [แบบรายงานจัดซื้อฯ] กลับภายใน 11 พฤษภาคม 2558 ที่เมล์ nitt.ae@hotmail.co.th **อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือแจ้ง**
งบประมาณ
29/4/58
ประชาสัมพันธ์ รับชมการแพร่ภาพการออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558"
นโยบายและแผน
22/4/58
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558[รายละเอียด]
งบประมาณ
8/4/58
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) [แบบกรอกฯเพิ่มเติม]
ติดตาม
1/4/58
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 [แบบกรอกข้อมูลตัวชี้วัดฯ] ภายในวันที่ 7 พ.ค.58
ได้ที่กลุ่มฯ หรือ email : ja-meechaow@hotmail.com
ติดตาม
23/3/58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบ DMC [แบบตารางเก็บข้อมูล] [แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บฯ] ขอให้โรงเรียนส่ง ไฟล์แบบตารางฯกลับมาที่กลุ่มฯ ภายใน 20 เม.ย.58 ที่ระบบ e-office หรือ email : edu.prachin2@gmail.com
ศูนย์ ITEC
4/3/58
การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต [หนังสือ] ที่เว็บไซด์ (http://202.29.172.140/obecdata/) โดยให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.
ศูนย์ ITEC
30/1/58
ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเหลือ จ่ายปลายปี 2557 , งบประมาณปี 2558 (งบปกติ) และงบประมาณรายการกระตุ้น เศรษฐกิจ [แบบรายงาน] [บัญชีจัดสรร 1 , 2 , 3] ส่งกลุ่มฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
งบประมาณ
24/12/57
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)
งบประมาณ
17/12/57
รายการครุภัณฑ์การศึกษาแบบเลือกซื้อ (Shopping list) ปีงบประมาณ
2558 [ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
และห้องสมุด
, ครุภัณฑ์ดนตรี]
งบประมาณ
1/12/57
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบจำนวนแยกรายชั้น เพศ ข้อมูล 10 พ.ย. 57 [รายชื่อ] แบบสรุปรายการจำนวนสิ่งก่อสร้าง Bobec แผนผังโรงเรียน [รายชื่อ] ให้ดำเนินการโดยด่วน **เนื่องจากสพป.จะต้องนำมาตรวจสอบ
กับยอดที่ประมวลผลจากระบบ**
ข้อมูลสารสนเทศ
29/10/57
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก (60โรง) รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการขยาย ผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ [แบบรายงาน] ความพร้อมในการเปิดใช้ระบบ โดยให้ส่งภายใน 30 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่เมล์ ict_esao@hotmail.com
ศูนย์ ITEC
28/10/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 ของสถานศึกษา **ให้ส่ง [แบบรายงาน] ภายในวันที่ 29 ตค.57 ที่เมล์ pu0916@windowslive.com**
งบประมาณ
15/10/57
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [แนวทางการดำเนินงานฯ] [แบบเก็บข้อมลนร.ฯ] [แบบฟอร์มนร.ติด G] [แบบฟอร์มนร.ซ้อน] ภายใน 10 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ ITEC
2/10/57
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมุลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ประจำปีงบประมาณ 2557 [แบบสรุปรายการฯ] [คู่มือระบบฯ] ขอให้ดำเนินการภายใน 1 พ.ย. 2557
ข้อมูลสารสนเทศ
22/9/57
[รายชื่อ] โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามการรายงานการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ที่เว็บไซต์ ลิงค์
งบประมาณ
19/9/57
[บัญชีจัดสรร]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการ เรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
งบประมาณ
18/9/57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (60 โรง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เข้ารายงาน การหาผู้รับจ้าง และการทำสัญญาจ้าง ที่ http://210.246.188.154/dltv/ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กย 57 และสำเนาเอกสารรายงานจากหน้า เว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มแผนฯ
งบประมาณ
s