สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [ประกาศเขตคุณภาพ]
นายไพโรจน์ โดยคำดี
ประธานเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา

นายนพวงษ์ จิราวัสน์
ประธานเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2
ผอ.โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
นายสมหมาย สมมิตร
ประธานเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3
ผอ.โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต

นายจรูญ สุริรัมย์
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1
ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
นายสมพร จันแทน
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
นายวชิระ สมจิตต์
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3
ผอ.โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
นายชาลี กองแก้ว
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93ฯ
นายประยูร งอพา
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นายพรชัย ไพรหาญ
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6
ผอ.โรงเรียนบ่อทองวิทยา
นายกศิณศิษฎ์ เงินนา
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7
ผอ.โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
นางสุนันทา มีชัย
ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
นายนเรศ บุญช่วย
ประธานเขตคุณภาพการศึกษาพิเศษ
ผอ.โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (น
าดี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th