นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ประธานกรรมการฯ
ว่าที่ ร.ท.วิรุฬห์ นาคำภา
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายวันชัย อุ่นสุข
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายอุดร แผ่พร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชอบ ปิ่นทะเล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววัชราพร สุวรรณเตมีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ เติมแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย ยาขันทิพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ
กรรมการและเลขานุการ
 

            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th