หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 ติดต่อเรา


โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2555-2558) ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
1. คำนำ-สารบัญ
2. หน้า 1-25 (ส่วนที่ 1)
3. หน้า 26-39 (ส่วนที่ 2-3)
4. หน้า 40 -43 (ส่วนที่ 4)
5. หน้า 44 -49 (ส่วนที่ 5)
6. หน้า 50 (ส่วนที่ 6)
7. ภาคผนวก
เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
ระบบเงินเดือนระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2555จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2555
ระบบ DMC online (จัดเก็บข้อมูลนักเรียน)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


ศูนยืปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการGPA
e-learning ศูนย์รวมสื่อ
Pli  Obec e-book สทร.สพฐ.
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนทันข่าว มุมศึกษานิเทศก์
ภาษาไทยภาษาทอง หลักสูตร 51
โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล  

 

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th