หน้าแรก จังหวัดปราจีนบุรี สพฐ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพม. เขต 7 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ปราจีน 2 ติดต่อเรา  


โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
1. คำนำ-สารบัญ
2. หน้า 1-36
3. จุดเน้น ปีงบประมาณ 56. หน้า 37-44
4. แผนภูมิการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ หน้า 45
5. ส่วนที่ 3 หน้า 47-50

6. จุดเน้น/มาตรการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์ หน้า 51-61

7. โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแยกรายกลยุทธ์ หน้า 62-69
8. สรุปรายละเอียดโครงการ หน้า 69-72
9. ส่วนที่ 4 หน้า 73-76
เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ระบบเงินเดือนระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2555
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2555
ระบบ DMC online (จัดเก็บข้อมูลนักเรียน)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐUTQ onlineobecmail ของ สพฐ.


ศูนยืปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการGPA
e-learning ศูนย์รวมสื่อ
Pli  Obec e-book สทร.สพฐ.
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนทันข่าว มุมศึกษานิเทศก์
ภาษาไทยภาษาทอง หลักสูตร 51
โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล  

 

 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037 - 288337 - 8 หมายเลขโทรสาร 037 - 288137
  e- mail : pri2@obecmail.obec.go.th