ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


ดำเนินการ X-Ray การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป.1 ขึ้นไปทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ และกลุ่มที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง เพื่อหารูปแบบวิธีการในการส่งเสริมพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึ่งผู้ที่มีตำแหน่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน จะต้องเอาใจใส่ และรับผิดชอบอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับตัวเลขผู้อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ ตั้งแต่ ป.1 ขึ้นไป เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจะต้องสร้างมาตรฐานตัวชี้วัด จัดประชุม Workshop ครูต้นแบบ จัดทำคู่มือ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบวิธีการพัฒนาครู ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดจำนวนนักเรียน กลุ่มเป้าหมายลงให้เร็วที่สุด นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมของโรงเรียน เขตคุณภาพ และเขตพื้นที่การศึกษาในที่สุด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th