ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


การดำเนินการใด ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา จะยึดหลัก 3 ป. คือ 1 โปร่งใส 2.เป็นธรรม 3. ปลอดทุจริต นำไปสู่การปราศจากการร้องเรียน ซึ่งเป็นหมายสูงสุด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการไม่เล่นพรรค เล่นพวก และเป็นหน่วยงานใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th