ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

113

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

64

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /2%
1.2. นร.1 - 20 3 /3%
1.3. นร.21 - 40 7 /6%
1.4. นร.41 - 60 20 /18%
1.5. นร.61 - 80 7 /6%
1.6. นร.81 - 100 14 /12%
1.7. นร.101 - 120 11 /10%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

18

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

110

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

111

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

30

ตาราง

1,041

ห้องเรียน
-19
ตาราง

15,374

นักเรียน
-180
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,102

7
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

9,904

-159
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,368

-28
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

34.41

O-NET ป.6

สพฐ. 37.70

-3.29

ประเทศ 39.73

-5.32

ตาราง

31.75

O-NET ม.3 1.48

สพฐ. 36.00

-4.25

ประเทศ 35.68

-3.93

ตาราง

43.54

NT ป.3 (พอใช้) -1.66

สพฐ. 52.07

-8.53

ประเทศ 52.50

-8.96

ตาราง

76.69

RT ป.1 (ดีมาก) 7.33

สพฐ. 77.22

-0.53

ประเทศ 77.28

-0.59

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ80 /71%
ปฐมวัย - ม.ต้น30 /27%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 64 /57%
ขนาดกลาง 48 /42%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 64 /57%
ขนาดที่ 2 25 /22%
ขนาดที่ 3 15 /13%
ขนาดที่ 4 8 /7%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายอัมพล  หันทยุง
  • นายจินดา  วงศ์อำมาตย์
  • นายวิทยา  วังคะฮาต
  • นางสาวฤชากร  อำไพศรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายสุทธิศักดิ์ ต้นงาม
113 โรงเรียน

2 อำเภอ
กบินทร์บุรี

85 โรงเรียน

ตาราง
นาดี

28 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
เขตคุณภาพการศึกษานาดี 1

11 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7

9 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8

10 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษานาดี 2

9 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษานาดี 3

8 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1

11 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2

12 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3

11 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4

11 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5

12 โรงเรียน

ตาราง
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6

9 โรงเรียน

ตาราง
998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT