สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ประวัติความเป็นมา

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา   เพิ่มเติม พ.ศ.2551 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้   ตามมาตรฐานการศึกษาโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 จึงปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดไว้เดิมและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัด กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย พัทลุง และอุทัยธานี จังหวัดละ 1 เขต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย ท้องที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4 กุมภาพันธ์ 2551) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2551 ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม 125 ตอนพิเศษ ง 4 กุมภาพันธ์ 2551

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 998 หมู่ 2   ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และมีสถานศึกษาอยู่ในความดูแล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จำนวน 113 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 113 แห่ง  โดยจำแนกออกเป็น ช่วงชั้นที่ 1-2 จำนวน 83 แห่ง    ช่วงชั้นที่ 1-3  จำนวน 30 แห่ง 

                   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติในการเปิดป้าย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551  เวลา 13.30 น.

                   คณะผู้บริหารชุดแรกประกอบด้วย นายพิสุทธิ์  วีระจิตต์  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งนับเป็น ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  จำนวน  8  คน  ดังนี้
                   1. นายอัศนีย์       ศรีสุข
                   2. นายไสว          สารีบท
                   3. นายณรงค์วิทย์  อินทร์สุข
                   4. นายบุญสม       ทองทา
                   5. นายสมหวัง       ฉายวัฒนะ
                   6. นายสายยนต์     สุวรรณเกตุ
                   7. นายอำนวยพร    ทรัพย์คง
                   8. นายพรชัย         ดาวรรณา

                   ในวันที่ 8 ตุลาคม 2551 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี   เขต 2          ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ที่มีการเปลี่ยนการบริหารราชการใหม่ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ จำนวน 8 คน ดังนี้                                                                                                                 1. นายอัศนีย์       ศรีสุข
                   2. นายไสว          สารีบท
                   3. นายณรงค์วิทย์  อินทร์สุข
                   4. นายบุญสม       ทองทา
                   5. นายสมหวัง       ฉายวัฒนะ
                   6. นายสายยนต์     สุวรรณเกตุ
                   7. นายอำนวยพร    ทรัพย์คง
                   8. นายพรชัย         ดาวรรณา                                                       

                  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน 5 คน ดังนี้
                   1. นายเกรียงศักดิ์ น้อยจินดา
                   2. นายสมหวัง ฉายวัฒนะ
                   3. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
                   4. นายอำนวยพร ทรัพย์คง
                   5. นายพรชัย ดาวรรณา

                   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้
                    1. นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ
                    2. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว 

                  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้
                  1. นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ
                  2. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว 

                 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสุชีพ ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้
                 1. นายสมพร  แปไธสง (มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
                 2. นายสำราญ  อยู่นาน (มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

                เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายอารยันต์ แสงนิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้
                1. นายสุชีพ ช่วยแก้ว
                2. นายนพดล ตลับแก้ว (มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
                3. นางพรพนา บัวอินทร์ (มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)