สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แนวทางการดำเนินงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
วิสัยทัศน์
คุณภาพเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง
พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ มีสมรรถนะ              ตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21
 2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้สถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี
  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  (Digital Technology) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
  คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 5. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
  Goals : SDGs)
เป้าประสงค์
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับโอกาสพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  มีสมรรถนะ มีทักษะ เป็นพลเมืองดี
 2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐานและคุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานอันพึงประสงค์
 3. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
  เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษา
 4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการเรียนรู้ การทำงานและมีความภาคภูมิใจ
  มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต
 5. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้ สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิต
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม