สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โครงสร้างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา