สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Nogift

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift)

ประกาศ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ
มาตรการการดำเนินการภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม

ประกาศ
มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน/ผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา